Khong-kan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

空間 (Khong-kan)質的 (chit-ê) () ()各樣 (koh-iūⁿ) (ê)領域 (léng-he̍k)內短 (lāi-té) (ū)無仝 (bô-kâng)意思 (ì-sù)

物理的 (Bu̍t-lí-tek)空間性質 (sèng-chit)[edit]

(Ēng)物理 (bu̍t-lí) (lâi) (kóng),空間有2 (khoán)秩性 (tia̍t-sèng): 絕對 (choa̍t-tùi)的空間 (kap)相對 (siong-tùi)的空間

絕對的空間 ()英國 (Eng-kok)的物理學者 (ha̍k-chiá)Newton提出的 (the̍h-chhut--ê) (I)主張 (chú-tiuⁿ)空間是相連紲的 (sio-liân-soà--ê)齊勻的 (chiâu-ûn--ê)無濟汗的 (bô-chè-hān--ê),空間成做 (chiâⁿ-chò)包括 (pau-koat)自然的 (chū-jiân-te̍k)經濟 (keng-chè) (te̍k)社會 (siā-hoē) (te̍k)命項物 (bān-hāng-mi̍h)容器 (iông-khì)路用 (lō͘-iōng)

佇Newton (tùi)空間的說明 (soat-bêng)內短,有牽涉著 (khan-sia̍p-tio̍h)中世紀 (tiong-sè-kí)宗教 (chong-kàu)觀念 (koan-liām)致使 (tì-sú) (lâng) ()反對 (hoán-tùi)

因為 (In-ūi)按呢 (án-ne)德國 (Tek-kok)的學者Leibniz煎猶 (choaⁿ-á)主張相對的工間 (kong-kan)觀念。伊認為 (jīn-ûi)空間是逐項 (ta̍k-hāng) (mi̍h)予上之間 (hō͘-siōng-chi-kan)官系 (koan-hē)這款 (chit-khoán)關係 (koan-hē)會用得 (ē-ēng-tit)透過 (thàu-koè)幾何學 (kí-hô-ha̍k)有條有段 (iú-tiâu-iú-toāⁿ)掰會 (poé-hoē)也就是 (Iā-chiū-sī)講,空間的性質,是佇物件 (mi̍h-kiāⁿ)佮物件中間 (tiong-kan)相離 (sio-lī)外遠 (goā-hn̄g)表現 (piáu-hiān)

Newton佮Leibniz (chit)2 (phài)有捌 (ū-bat) (oan) (kah) (chin)激膠 (kek-ka)了後 (liáu-aū)Einstein提出 (the̍h-chhut)相對論 (siong-tùi-lūn) (koh)加上 (ka-siōng)宇宙 (ú-tiū)科學 (kho-ha̍k)發展 (hoat-tián)出現 (chhut-hiān)空間是宇宙大霹靂 (toā-phek-le̍k)產生 (sán-seng)客觀 (kheh-koan)存在 (chûn-chāi)看法 (khoàⁿ-hoat)

這款主張,是共絕對的空間佮相對的空間當做 (tòng-chò)這个 (chit-ê)客觀存在的2 (chióng)性質,原底 (goân-té)對忤沖 (tùi-ngó͘-chhiong)的2款主張煎仔 (choaⁿ-á)按呢予人做伙 (chò-hoé)接受 (chiap-siū)

數學 (Sò͘-ha̍k)的空間[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

物理的空間[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

地理學 (Tē-lí-ha̍k)的空間[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.