Kí-hô-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

幾何學 (Kí-hô-ha̍k) ()數學 (sò͘-ha̍k) (ê)1 (ki)分幾 (hun-ki)專途 (choan-tô͘) (leh)處理 (chhú-lí)空間 (khong-kan)關係 (koan-hē) (Ēng)經驗 (keng-giām) (iah)直覺 (ti̍t-kak) (lâi)一寡 (chi̍t-koá)基本 (ki-pún)性質 (sèng-chit) (chò)公設 (kong-siat)表示 (piáu-sī)空間。公設袂當 (bē-tàng)證明 (chèng-bêng)毋過 (m̄-koh)會得 (ē-tit) (kap)數學定義 (tēng-gī)幾何 (kí-hô)圖形 (tô͘-hêng) ( (tiám)直線 (ti̍t-soàⁿ)彎線 (oan-soàⁿ)表面 (piáu-bīn)立體 (li̍p-thé), ...) 做伙 (chò-hoé) (the̍h)來做勞績 (lô-chek)推論 (chhui-lūn)