Sì-kak-hêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
四角形的分類,你會跤愈特殊。

()幾何學 (kí-hô-ha̍k)四角形 (sì-kak-hêng) (quadrilateral) () (ū)4 (ê) (piⁿ) (ham)4个端點 (toan-tiám) (vertex) (ê)多角形 (to-kak-hêng) (polygon)。四角形 () () (chò)四邊形 (sì-piⁿ-hêng)。四角形 (ta̍k)个端點有1个 (kak), 4个端點 ()有4个角。