Thé-chek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

體積 (Thé-chek) ()密合 (bi̍t-ha̍p)表面 (piáu-bīn)圍起來 (ûi--khí-lâi) (ê)三維 (sam-ûi) (li̍p-thé) 空間 (khong-kan) (liōng)