Chū-jiân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hubble Ultra Deep Field ê khoàⁿ-ū-kng iáⁿ-siōng: ú-tiū siāng-kài hn̄g ê só͘-chāi. Iáⁿ-siōng thê-kiong: NASA, ESA, S。 Beckwith (STScI) 佮HUDF組。
Hydrogen 原子電子軌道 的切面影像: 色致表示 技率密度

廣義 (Kóng-gī) (lâi) (kóng)自然 (chū-jiân) ()宇宙 (ú-tiū) (ê)全部 (choân-pō͘),是物質 (bu̍t-chit)世界 (sè-kài)一切 (it-chhè)包括 (pau-koah)所有 (só͘-ū) (mi̍h) (kap)能源 (lêng-goân)。自然的定義 (tēng-gī) (tòe)時代 (sî-tāi) (teh) (piàn), jī (chhiáⁿ)常在 (chhiâng-chāi) (hō͘) (lâng) (the̍h) (hām)其他 (kî-thaⁿ)概念 (kài-liām) (sio)比並 (pí-phēng)可比 (khó-pí)人為 (jîn-ûi)超自然 (chhiau-chū-jiân)。 1 (chióng) (khah) (e̍h)的定義 (chiong)做為 (chò-ûi) (人為) 排除 (pâi-tû) ()自然以外 (í-gōa)或者 (he̍k-chiá)講人 (pēng)毋是 (m̄-sī)自然界 (chū-jiân-kài)的1份子 (hūn-chú)。人 (iōng)科技 (kho-ki)製造 (chè-chō)抑是 (a̍h-sī)改變過 (kái-piàn--kòe)的物 (親像 (chhin-chhiūⁿ)食品 (si̍t-phín)) 定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)予人講是仁早 (jîn-chō)的,毋是天然 (thian-jiân)的。這款 (Chit-khóan)比對 (pí-tùi)得著 (tit-tio̍h)的定義多少 (to-siáu) (ū)道德 (tō-tek) (siōng)意義 (ì-gī)比論 (pí-lūn)講 "自然的 (chū-jiân--ê)定著 (tiāⁿ-tio̍h) ()", " (tio̍h)順其自然 (sūn-kî-chū-jiân)"。

自然這个 (chit-ê)觀念 (koan-liām) ()用佇描寫 (biô-siá)動物 (tōng-bu̍t)物件 (mi̍h-kiāⁿ)行為 (hêng-ûi) (chit)方面 (hong-bīn)。 1 (ê)動物的行為 () ()違反 (ûi-hoán) (i)本性 (pún-sèng),這 (khoán)行為 ()有人號做 (hō-chò)是自然的。 (Koh), 1个化學 (hòa-ha̍k)元素 (goân-sò͘)若準 (nā-chún)生成 (seⁿ-sêng)存在 (chûn-chāi)世間 (sè-kan),就會使 (ē-sái)號做自然的; 若干焦 (kan-taⁿ)實驗室 (si̍t-giām-sek) (lāi) () (chhōe),就號做人造 (jîn-chō)的。

物質世界 (自然界) 是自然科學 (kho-ha̍k)研究 (gián-kiù)對象 (tùi-siōng) (Che)包括宇宙學 (ú-tiū-ha̍k) (kàu)薇拉仔 (bî-lia̍p-á)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)生物學 (Seng-bu̍t-ha̍k)生態學 (seng-thài-ha̍k)等等 (téng-téng) (tùi)物質的角度 (kak-tō͘)研究性命 (sèⁿ-miā)的一切,包括人類 (jîn-lūi)。其他的學問 (ha̍k-būn)研究 "自然資源 (chu-goân)" 佮自然事件 (sū-kiāⁿ) (氣象學 (khì-siōng-ha̍k)地理學 (tē-lí-ha̍k)等等)。

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]