Tiān-náu kho-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

電腦 (Tiān-náu)科學 (kho-ha̍k) (英語 (Eng-gí): computer science) (ia̍h)計算機 (kè-sǹg-ki)科學 () (leh)研究 (gián-kiù)資訊 (chu-sìn) (information) (kap)計算 (kè-sǹg) (computation) (ê)理論 (lí-lūn)基礎 (ki-chhó͘) (khoàⁿ) (tiàm) ()電腦系統 (hē-thóng)頂懸 (téng-koân) (beh)早樣 (chái-iūⁿ) (lâi)實現 (si̍t-hiān)應用 (èng-iōng)遮的 (chiah-ê)理論。電腦科學 (ū) (chin) (chē)樣相 (iūⁿ-siùⁿ); 有一寡 (chi̍t-koá)強調 (kiông-tiāu)特殊 (te̍k-sû)領域 (léng-he̍k)的計算, (chhiūⁿ) (kóng)電腦圖學 (tô͘-ha̍k) (computer graphics); 有的 (ū-ê)是咧研究 (khah)一般適 (it-poaⁿ-tek)計算問題 (būn-tê) (computational problem),像講計算複雜性 (ho̍k-cha̍p-sèng)理論 (computational complexity theory); ()有一寡是咧研究早樣實現計算的理論,像講研究按怎 (án-choáⁿ)描述 (biâu-su̍t)計算的程式 (thêng-sek)語言 (gí-giân)理論 (programming language theory), (iah)是按怎 (ēng) (bó͘) (chióng)程式語言 (programming language) 來解決 (kái-koat)某物 (bó͘-mih)問題的電腦程式設計 (thêng-sek-siat-kè) (computer programming)。

參考 (Chham-khó)資訊科學 (information science)。

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Computer science