Bî-chek-hun

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Ùi)tāī (sò͘) (ham)幾何學 (kí-hô-ha̍k)發展來 (hoat-tián--lâi) (ê)微積分 (bî-chek-hun) (微積分; calculus) ()數學 (sò͘-ha̍k) (chin)重要 (tiōng-iàu)的1 (ê)分基 (hun-ki)。微積分 (ēng)極限 (ke̍k-hān) (chò)基層 (ki-chân)發展 (hoat-tián)2 (chióng)互補 (hō͘-pó͘)觀念 (koan-liām)。 1種是微分 (bî-hun) (微分, derivative),用 (lâi)處理 (chhú-lí)數量 (sò͘-liōng)變化率 (piàn-hoà-lu̍t)比論 (pí-lūn) (kóng)函式 (hâm-sek)斜率 (chhiâ-lu̍t) (斜率, slope)。 ()2種 (si)積分 (chek-hun) (積分, integral),用來處理數量的粒積 (lia̍p-chek),比論講1 (tiâu)彎線 (oan-soàⁿ)下跤 (ē-kha)面積 (bīn-chek) (kiâⁿ)距離 (kī-lî)體積 (thé-chek)等等 (téng-téng)根據 (Kin-kì)微積分基本 (ki-pún)定理 (tēng-lí) (-基本定理),微分甘積分是顛倒擺 (tian-tò-pái)計算 (kè-sǹg)

參考 (Chham-khó)[edit]