Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

使用 (Sú-iōng)[edit]

Layout設計 (siat-kè): Portal:數學 (Sò͘-ha̍k)/Selected biography/Layout

等待 (Tán-thāi)加添 (ka-thiam)[edit]

( () (chhōe) (tio̍h)適合 (sek-ha̍p) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ) (thang)開列 (khai-lia̍t) () (chia)予人利用 (lī-ēng)或者 (he̍k-chiá)家己 (ka-tī) (chiàu)格式 (keh-sek)加添新的 (sin--ê))

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[edit]

:Portal:數學/Selected biography/1
R。 A。 Fisher (1890年2月17 ji̍t - 1962年7月29日) 是英蘭的統計學家兼生物學家,伊是現代統計學的先進之一。 Fisher有懸度的近視,少年時就發展出無需要紙筆來解決數學問題的能力。讀Cambridge大學的時,伊真受Charles Darwin的理論佮當予人重新研究的Mendel為傳學影響。 Fisher知1927年的統計學植作研究工作者的統計方法 (Statistical Methods for Research Workers) 是科學研究方法歷史當中重要的作品。


:Portal:數學/Selected biography/2

Ronald Fisher

Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822年1月2 ji̍t - 1888年8月24日) 是19世紀德國一位重要的物理學家數學家,後世的多數學者攏認為伊就是開創現代熱力學的中心人物之一。 Clausius上重要的論文是伊佇1850年的時陣所發表的論熱的徙動力量 (On the Moving Force of Heat); 這篇嘛是物理學的歷史上,第一擺提出熱力學第二定律的研究論文。然後, Clausius閣佇1865年定義物理學的變數entropy


:Portal:數學/Selected biography/3
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/3


:Portal:數學/Selected biography/4
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/4


:Portal:數學/Selected biography/5
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/5


:Portal:數學/Selected biography/6
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/6


:Portal:數學/Selected biography/7
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/7


:Portal:數學/Selected biography/8
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected biography/8