Charles Darwin

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Charles Dariwn (1854)

Charles Robert Darwin (1809 ()2 (goe̍h)12 – 1882年4月19),英地 (Eng-tē)自然學家 (chū-jiân-ha̍k-ka) (I) (siāng) (kài)出名 (chhut-miâ) (ê)成就 (sêng-chiū)就是 (tō-sī) (chhoē) (chhut)證據 (chèng-kì)證明 (chèng-bêng)生物種 (seng-bu̍t-chéng) (ùi)進化 (chìn-hoà)改變 (kái-piàn) (lâi)做情 (chō-chiâⁿ) (koh)提出 (thê-chhut)科學 (kho-ha̍k)論說 (lūn-soat)改說 (kái-soeh) (kóng) (chit) (khoán)改變的基轉 (ki-choán) (mechanism) ()自然 (chū-jiân)選擇 (soán-te̍k)。這 (ê)理論 (lí-lūn)現代 (hiān-tāi)生物學 (seng-bu̍t-ha̍k)的1 (ki)地基 (tē-ki)kha。

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

  • Darwin Online: 伊的著作 (tù-chok), 5 (bān) (bīn)文字 (bûn-jī), 4萬 (tiuⁿ) (tô͘)