Kang-têng-ha̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Kang-têng)
Jump to navigation Jump to search
政咧進行 o倫 製造的工程人員。

工程學 (Kang-têng-ha̍k) (工程學), ()號做 (hō-chòe)工學 (Kang-ha̍k) (工學), () (chioh)tioh研究 (gián-kiù) (kah)實行 (si̍t-hêng)應用 (èng-iōng)數學 (sò͘-ha̍k)自然 (chū-jiân)科學 (kho-ha̍k)社會 (siā-hōe)科學等等 (téng-téng)基礎 (ki-chhó͘)學科 (ha̍k-kho) (ê)智識 (tì-sek) (lâi)得著 (tit-tio̍h)改良 (kái-liông)水利 (chúi-lī)土目 (thó͘-bo̍k)建築 (kiàn-tio̍k)基鮭 (ki-hâi)系統 (hē-thóng) (kah)材料 (châi-liāu)等等製造 (chè-chō)加工 (ka-kang)過程 (kòe-têng)設計 (siat-kè)佮應用方式 (hong-sek)的學科。參與 (Chham-ú) (chit) (khóan)學科的人員 (jîn-goân) (chiū)號做工程師 (kang-têng-su)

工程學的領域 (léng-he̍k)[edit]