Èng-iōng sò͘-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

應用 (Èng-iōng)數學 (sò͘-ha̍k) (應用數學) () (í)應用 (ûi)目的 (bo̍k-tek) (ê)明確 (bêng-khak)數學理論 (lí-lūn) (kap)方法 (hong-hoat)總清 (chóng-chheng)研究 (gián-kiù)按怎 (àn-chóaⁿ)應用數學智識 (tì-sek) (kàu)其他 (kî-thaⁿ)範疇 (hōan-tiû) (尤其 (iû-kî)科學 (kho-ha̍k)) 的數學分支 (hūn-chi)會使 (ē-sái) (kóng) (sûn)數學顛倒 (tian-tò),應用純數學 (tiong)結論 (kiat-lūn)擴展 (khok-tián)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k) (téng)其他科學中,應用數學的發展 (hoat-tián)是以科學為依據 (i-kì)做為 (chò-ûi)科學研究的後盾 (āu-tún)包括 (Pau-koat)微分 (bî-hūn)方程 (hong-têng)響量 (hióng-liōng)分析 (hun-sek)矩陣 (kí-tīn)Laplace變換 (piàn-ōaⁿ)Fourier變換複變 (ho̍k-piàn)分析數值 (sò͘-ta̍t)方法機率論 (ki-lu̍t-lūn)數理 (sò͘-lí)統計 (thóng-kè)運籌學 (ūn-tiû-ha̍k)博弈論 (phok-e̍k-lūn)控制 (khòng-chè)理論組合 (cho͘-ha̍p)數學資訊 (chu-sìn)理論濟濟 (chē-chē)數學分支 (hun-chi) ()包括 (ùi)各種 (kok-chióng)應用領域 (léng-e̍k)提出 (thê-chhut)的數學問題 (būn-tê)的研究。 (Tōa)部分 (pō͘-hūn)應用數學是以做為物理 (bu̍t-lí)分析的工具 (kang-khū)計算 (Kè-sǹg)數學有時 (ū-sî)會當 (ē-tàng)看做 (khòaⁿ-chòe)是應用數學的 (chi̍t)部分。應用數學大部分的教學 (kàu-ha̍k)範疇攏是 (lóng-sī)以物理的模型 (bô͘-hêng)基礎 (ki-chhó͘)進行 (chìn-hêng)分析 (hūn-sek)當中 (tong-tiong)可能 (khó-lêng)搭配 (tah-phòe) (liáu)各種數學工具, (chiū)為著 (ūi-tio̍h)閣較 (koh-khah)貼近 (thiap-kīn)物理的系統 (hē-thóng)

圖論 (Tô͘-lūn)應用 ()網絡 (bāng-lo̍k)分析,托暴學 (thok-pho̍k-ha̍k)電路 (tiān-lō͘)分析 (siōng)的應用,群論 (kûn-lūn)結爭學 (kiat-cheⁿ-ha̍k)上的應用,微分幾何 (kí-hô)規範 (kui-hōan) (tiûⁿ)上的應用,自動 (chū-tōng)控制理論佇計算上的應用, Riemannian幾何應用 (chāi)相對論 (siòng-tùi-lūn),數理邏輯 (lô-chip)應用在計算機 (kè-sǹg-ki) (chòe)sió二乘法 (jī-sêng-hoat)應用在飛機 (hui-ki)起降 (khí-kàng) ()自動控制,利用 (lī-iōng)數字 (sò͘-jī)合成 (ha̍p-sêng)計算機輔助 (hú-chō͘)的X射線 (siā-sòaⁿ)斷層 (toān-chân)成像 (sêng-siōng)技術 (ki-su̍t) (1979 ()數學家 (sò͘-ha̍k-ka)獲得 (he̍k-tit)Nobel醫學 (I-ha̍k) (Chióng)),數論 (sò͘-lūn)應用佇密碼學 (bi̍t-bé-ha̍k),博弈論,機率論,統計學 (thóng-kè-ha̍k)應用佇經濟學 (keng-chē-ha̍k)線性 (sòaⁿ-sèng)規劃 (kui-ōe) (iōng)生產 (seng-sán)安排 (an-pâi)調度 (tiàu-tō͘) (lóng)會當 (khòaⁿ) (tio̍h)數學佇無仝 (bô-kâng)範疇的應用。