Portal:Sò͘-ha̍k/Selected article

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

使用 (Sú-iōng)[edit]

Layout設計 (siat-kè): Portal:數學 (Sò͘-ha̍k)/Selected article/Layout

等待 (Tán-thāi)加添 (ka-thiam)[edit]

( () (chhōe) (tio̍h)適合 (sek-ha̍p) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ) (thang)開列 (khai-lia̍t) () (chia)予人利用 (lī-ēng)或者 (he̍k-chiá)家己 (ka-tī) (chiàu)格式 (keh-sek)加添新的 (sin--ê))

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[edit]

:Portal:數學/Selected article/1

大字上逝的N是慣勢使用來代表自然數的符號

自然數是上基本的數目,一款講法是愛正整數隻號做自然數,嘛有一款是共 (0) 嘛算在內。一般來講,研究數論的人無共0算在內,研究集合論電腦科學的人會共0算入。自然數的路用主要是用來算物件的數量,或者是提來排順司。一般用N猶是 做自然數的標記。


:Portal:數學/Selected article/2
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected article/2


:Portal:數學/Selected article/3
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected article/3


:Portal:數學/Selected article/4
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected article/4


:Portal:數學/Selected article/5
Portal:Sò͘-ha̍k/Selected article/5