Sò͘-lūn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

數論 (Sò͘-lūn) ( (Hàn): 數論; (Eng): number theory) () (chi̍t) (ê)純粹 (sûn-chhùi)數學 (sò͘-ha̍k) (ê)分支 (hun-chi)積要 (chù-iàu) (teh)研究 (gián-kiù)整數 (chéng-sò͘)性質 (sèng-chit)。數論 ()看做 (khoàⁿ-chò)上旬 (siōng-sûn)數學領域 (léng-he̍k)正整數 (Chèng-chéng-sò͘) ()按照 (àn-chiàu)承發 (sêng-hoat)的性質 (lâi)區分 (khu-hun)數數 (sò͘-sò͘)合成數 (ha̍p-sêng-sò͘) (kap)1