Chi̍p-ha̍p-lūn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
A是B的 部分集合 (subset)。

集合論 (Chi̍p-ha̍p-lūn) (set theory) () (leh)研究 (gián-kiù)集合 (chi̍p-ha̍p) (ê)數學 (sò͘-ha̍k)理論 (lí-lūn) (ah)集合是 ()一寡 (chi̍t-koá)抽象 (thiu-siōng)物件 (mi̍h-kiāⁿ) (object) (khǹg)鬥陣 (taù-tīn)的1 (ê)概念 (khài-liām)。集合論包含 (pau-hâm)小學 (sió-ha̍k) () (ū)紹界 (siāu-kài)職寡 (chit-koá)觀念 (koan-liām) (chhiūⁿ)一寡物件成做 (chiâⁿ-chò)1个集合,集合的元素 (goân-sò͘),集合的成員 (sêng-oân) (membership)。集合論, ()chek (ham)一階 (it-kai)邏chek (First-order logic) 是現代 (hiān-tāi)數學的基層 (ki-chân) (foundations of mathematics),數學的物件會得 (ē-tit) (ēng) ()定義 (tēng-gī)的 "集合" 甘 "集合成員" (lâi)起造 (khí-chō)