Sò͘-ba̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
各種的
基本

延伸

其他

解析失敗 (𣍐八其函數「\begin{smallmatrix}」): {\displaystyle \begin{smallmatrix} \啡 \end{smallmatrix} } = 3.141592653…
= 2.718281828…
解析失敗 (𣍐八其函數「\begin{smallmatrix}」): {\displaystyle \begin{smallmatrix} 伊 \end{smallmatrix} } =

數目 (Sò͘-ba̍k)本底 (pún-té) () (ēng) (lâi)表示 (piáu-sī)算出來 (sǹg--chhut-lâi) (iah)測量出來 (chhek-liông--chhut-lâi) (ê) (liōng)數學家 (Sò͘-ha̍k-ka) (koh) ()擴充 (khok-chhiong)來表示一寡 (chi̍t-koá)抽象 (thiu-siōng)概念 (khài-liām)可比 (khó-pí) (kóng) -1 (ê)平方根 (pêng-hong-kin)。表示數目的符號 (hû-hō)號做 (hō-chò)數字 (sò͘-jī)平數時 (Pêng-sò͘-sî)數字 ()予人 (the̍h) (chò)標籤 (piau-chhiam) (chhiūⁿ kóng ko-sok-kong-lō͘ ê pian-hō), iah是the̍h lâi piáu-sī sūn-sū (chhiūⁿ kóng tē 3 chiuⁿ)。