Pythagoras tēng-lí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Pythagorean定理。

Pythagoras定理 (tēng-lí) (英文 (Eng-bûn): Pythagorean theorem) ()Euclidean幾何學 (kí-hô-ha̍k) (ê)一个 (chi̍t-ê) (chin)重要 (tiōng-iàu)定理中文 (Tiong-bûn)號做 (hō-chòe)勾股 (Ko͘-kó͘)定理 (勾股定理)

Pythagorean定理說明 (soeh-bêng): ()一个平面 (pîⁿ-bīn)koâiⁿ (téng)直覺 (ti̍t-kak)三角形 (saⁿ-kak-hêng)的2 (tiâu)人編 (lîn-pian)自乘 (chū-sēng) (ha̍p) (kah)斜邊 (siâ-pian)佳紀的 (ka-kí-ê)自乘是仝款的 (kâng-khoán-ê)若是 (Nā-sī)顛倒頭 (tian-tò-thâu) (kóng) (ū)一个三角形的2條 (pian)自乘合 (chū-sēng-ha̍p) ()3條的自乘相仝 (sio-kâng)這个 (chit-ê)三角 (saⁿ-kak)就是 (chiū-sī)直覺三角形。

會當 (Ē-tàng) (siá) (chò):


頂面 (Téng-bīn)c代表 (tāi-piáu)斜邊腸肚 (tn̂g-tō͘)a (kap)b是人編。

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

歷史 (siōng)實際 (si̍t-chè) (thâu) (kái) (pún)定理的發現 (hoat-hiān)證明 (chèng-bêng)時間 (sî-kan) ()清楚的 (chheng-chhó--ê)歷史家 (Le̍k-sú-ka)Jöran Friberg認為 (jīn-ûi)證據 (chèng-kù) (chí) (chhut) (Chêng)20 (kàu)前16世紀 (sè-kí) (ia̍h) (tio̍h)Pythagoras稱外 (chheng-gōa) (tang)前,第一 (Tē-it)巴比倫 (Pa-pí-lûn)王朝 (Ông-tiâu)時期 (sî-kî)已經 (í-keng)有人 (ū-lâng)捌壓 (bat--ah)

(Ùi)印度 (Ìn-tō͘)中國 (Tiong-kok)抑有 (tùi) (chi̍t) (khoán)數學 (sò͘-ha̍k)關係 (koan-hē)記錄 (kì-lio̍k)特殊 (te̍k-sû)情形 (chêng-hêng)的證明。

大概 (Tāi-khài)佇前300 () (),對Euclid的元論 (Goân-lūn)內面 (lāi-bīn) (siāng) (kó͘)公理的 (kong-lí-te̍k)證明 (axiomatic proof) 予人記錄。