To-iūⁿ-thé

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Möbius îⁿ-toà

多樣體 (To-iūⁿ-thé) (manifold, liû-hêng) () ()簡單 (kán-tan) (ê)空間 (khong-kan) (sió)彎曲一下 (oan-khiau--chi̍t-ē) (koh) (liâm)做伙 (chò-hoé)數學 (sò͘-ha̍k)空間可比 (Khó-pí) (kóng)共2 (tiâu)線橛 (soàⁿ-koe̍h) () (hō͘) (oan)閣共 (in)尾溜 (boé-liu)粘起來 (liâm--khí-lâi) () (ē)變成 (pìⁿ-chiâⁿ)1 (ê)îⁿ ()共1 (tiuⁿ)長篙形 (tn̂g-ko-hêng) (choá)的1 (pêng) (seng) (tńg)180°,閣 (kap)另外 (lēng-goā)1爿黏做伙,就會變成1个Möbius îⁿ (toà)。多樣體 (siōng) (kài) (chán)所在 (só͘-chāi)就是會得 (ē-tit) (ēng) (khah)簡單,較了解 (liáu-kái)的空間 (lâi) (taù)。用 () (kāng) (khoán)的空間 (chò)素材 (sò͘-châi)會當 (ē-tàng) (taù)無仝款的多樣體出來 (chhut--lâi)比論 (pí-lūn)為相 (ūi-siòng)多樣體 (topological manifold),通微 (thang-bî)多樣體 (differentiable manifold)。多樣體 ()物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)用途 (iōng-tô͘) (chin) (toā) (chhiūⁿ)古典 (kó͘-tián)力學 (le̍k-ha̍k) (classical mechanics) 的 (siòng)空間 (phase space) 佮廣義 (kóng-gī)相對論 (siong-tùi-lūn) (general relativity) 的時空 (sî-khong) (spacetime) 模型 (bô͘-hêng)用的 (ēng--ê)4D ()Riemann多樣體 (lóng)通微多樣體