Àm-bé-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

暗號學 (Àm-hō-ha̍k) (英語 (Eng-gí): cryptography) ()通信 (thong-sìn)安全 (an-choân) (ê)學問 (ha̍k-būn) (kap)實行 (si̍t-hêng)尤其 (iû-kî) (chí)經過 (keng-kòe)通信協定 (hia̍p-tēng)建立 (kiàn-li̍p)分析 (hun-sek) (lâi)防備 (hông-pī)他人 (tha-jîn) (tùi)私人 (su-jîn) (ia̍h)祕密 (pì-bi̍t)訊息 (sìn-sek)偷看 (thau-khòaⁿ)利用 (lī-ēng)