Pang-chān:Án-chóaⁿ phah-jī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

參考 (Chham-khó): Help:如何輸入白話字

Achtung.svg 注意! 請毋通用舊版 (1.5版) 的Taiwanese PackageWikipedia拍白話字。 Wikipedia用 通用尾 處理白話字。用1.5版Taiwanese Package有的白話字字母會走精變亂碼.

拍字 (Phah-jī) (ài) (iōng)siaⁿh?[edit]

與法度 (ū-hoat-tō͘)輸出 (su-chhut)通用馬 (thong-iōng-bé)編碼 (pian-bé) (ê)白話字 (Pe̍h-oē-jī)軟體 (nńg-thé)下跤 (Ē-kha)說明 (soeh-bêng)Keyman (kap)OpenVanilla 2 (chióng)加西 (ke-si)用法 (iōng-hoat)

Windows[edit]

(Tàu) (Install)[edit]

Keyman白話字字盤 (jī-poâⁿ):

 • (Chhiáⁿ) (àn)下跤的步數 (pō͘-sò͘) ()白話字字盤鬥落去 (tàu--lo̍h-khì) ()的Windows。
 1. (Khì)http://lomaji.com/poj/tools/ime/keyman/poj_latest_full.exe共檔案 (tóng-àn) (lia̍h)轉來 (tńg--lâi)
 2. () ()進前 (chìn-chêng) (ū)到過 (taù-koè)舊版 (kū-pán)的Keyman, (iah)是Keyman白話字字盤,請 (seng)停止 (thêng-chí) (Exit) 這个 (chit-ê)舊的 (kū--ê) "Keyman" 程序 (thêng-sū)
 3. (Chhi̍h)2 (pái)poj_latest_full.exe的洪仔標 (âng-á-phiau), (Install) 的程序就會 (to̍h-ē)開始 (khai-sí)運作 (ūn-chok)
 • 請按下跤的說明用Keyman白話字字盤 (0.6 (pán)) 拍字。
  • (Beh)開始用,請揤CTRL-ALT-P (3 (ê)同齊 (tâng-chê)揤)。
  • 按下跤的 (pió)拍字,佮Taiwanese Package拍法 (phah-hoat) (chin) (sio)siâng。

注意 (Chù-ì): 定定 (Tiāⁿ-tiāⁿ)拄著 (tú-tio̍h)問題 (būn-tê) (khah) ()版本 (pán-pún)

[edit]

(Phah)聲調 (siaⁿ-tiāu)字母 (jī-bó)的步數:

 1. (Seng)揤1个紅色 (âng-sek)符號 (hû-hō) (` ' ^ = |)。才的 (Chiah-ê)符號號做 (hō-chò)deadkey揤落去 (chhi̍h--lo̍h-khì) ()隨時 (sûi-sî) (cháu) (chhut) (lâi)
 2. (Sûi)接紲 (chiap-sòa)揤1个藍色 (nâ-sek)韻母字 (ūn-bó-jī) (a, (i), u, e, o, o͘, m, n)。

tóng-àn:Keyman keys.png

拍有聲調符號e字母[edit]
先拍聲調 (chiah)韻母 (ūn-bó)
a u e o () m n, (ng)
' (á) (í) (ú) (é) (ó) (ó͘) (ḿ) ń
` à (ì) (ù) (è) (ò) (ò͘) ǹ
^ â (î) (û) (ô) (ô͘) ()
= (ā) (ī) (ē) (ō) (ō͘) ()
&#124 o̍͘

以上 (Í-siōng)另外 (lēng-gōa)1種表示 (piáu-sī):

顯示 (Hián-sī) 顯示 顯示 顯示 顯示 顯示 顯示
' a ' e ' 伊 ' o ' q ' m ' n ń
` a à ` e ` 伊 ` o ` q ` m ` n ǹ
^ a â ^ e ^ 伊 ^ o ^ q ^ m ^ n
= a = e = 伊 = o = q = m =n
| a | e | 伊 | o | q o̍͘ | m | n
鼻音 (phīⁿ-im)[edit]
顯示
ALT-n
拍烏 (hit) (tiám)[edit]
顯示 說明 (Soat-bêng)
ALT-。 ͘ 中間點 (Tiong-kan-tiám) (U+00B7)
ALT-SHIFT-。 等正組合點 (Téng-chiàⁿ-cho͘-ha̍p-tiám) (U+0358)

問題[edit]

 • Windows 95: 較舊的作業系統 (chok-gia̍p-hē-thóng)凡勢 (hoān-sè)會出問題。
 • Microsoft Excel: ()Excel拍 "ALT-n" 未走出 " ⁿ "。
 • 一寡仔 (chi̍t-kóa-á)應用 (èng-iōng)軟體的環境 (khôan-kéng)之下 (chi-hā)比論講 (pí-lūn-kóng) "QQ",目前 (bo̍k-chiân)猶過 (iáu-koh)無法度 (bô-hoat-tō͘)使用 (sú-iōng) "Keyman白話字字盤 (0.6版)" 拍字。

其他 (Kî-thaⁿ)的說明[edit]

下賽 (Ē-sài)參考:

Mac OS X[edit]

Linux[edit]

 • 安裝 (an-chng)scim了後 (liáu-āu)安裝scim-openvanilla,按呢 (án-ne) (tio̍h)會使 (ē-sái)用openvanilla的白話字 (pe̍h-ōe-jī)輸入 (su-ji̍p)[1]

Android[edit]

 • 台語 (Tâi-gí)
 • Gboard (輸入法 (su-ji̍p-hoat)項目 (hāng-bo̍k)英語 (Eng-gí)介面 (kài-bīn) () (chò) "Southern Min",可能 (khó-lêng)需要 (su-iàu)先拍 (khui) "[English one] ([XA ])" 言語 (giân-gí))

iOS[edit]

袂曉 (Bōe-hiáu)趙夫 (tiāu-hû)[edit]

袂曉 (Bē-hiáu)拍趙夫 ()會當 (ē-tàng)貢獻 (kòng-hiàn)

 • (hō͘) (lâng)修改 (siu-kái) (ia̍h) (lia̍t)所有 (só͘-ū)的 "特殊 (te̍k-sû)字母"。會使 (kéng)來用。 (參考下底面 (ē-té-bīn) (tô͘))
 • 先拍 ()調 (tiāu)文字 (bûn-jī)抑是 (a̍h-sī)數字 (sò͘-jī)代替 (tāi-thè)別人 (Pa̍t-lâng)會共 (kái)正式 (chèng-sek)的文字。
 • 話屎 (ōe-sái)用這个白話字轉換 (choán-ōaⁿ)程式 (thêng-sek)! 真好用 (hó-iōng)!

特殊字母踮佇修改抑个會短民