Tâi-oân Tiān-le̍k Kong-si

From Lohankhapedia
(Redirected from Tâi-tiān)
Jump to navigation Jump to search

台灣 (Tâi-oân)電力 (Tiān-le̍k)股份 (Kó͘-hūn)有限 (Iú-hān)公司 (Kong-si) (台灣電力股份有限公司),簡稱 (kán-chheng)台電 (Tâi-tiān) (台電), ()台灣規模 (kui-bô͘) (siāng) (tōa) (ê)電力公司。台電的前身 (chiân-sin)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)台灣電力株式 (Tu-sek)會社 (Hōe-siā)目前 (Bo̍k-chiân)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)經濟部 (Keng-chè-pō͘)國營 (kok-êng)事業 (sū-gia̍p)機關 (ki-koan) ()臺灣 (Tâi-oân)電力能源 (lêng-goân)政策 (chèng-chhek)執行 (chip-hêng)單位 (tan-ūi)負責 (hū-chek)臺澎金馬 (Tâi-Phêⁿ-Kim-Má)的電力供應 (kiong-èng)截至 (Chia̍t-chì)2017 (),台電是 (choân)臺灣實收 (si̍t-siu)資本額 (chu-pún-gia̍h)上大的公司。 ()1995年中華民國政府 (Chèng-hú)實施 (si̍t-si) "電力自由化 (chū-iû-hòa)" 進前 (chìn-chêng),台電負責所有 (só͘-ū)發電 (hoat-tiān)宋殿 (sàng-tiān) (kap)配電 (phòe-tiān); 開放 (khai-hòng)民間 (bîn-kan)興建 (heng-kiàn)發電廠 (hoat-tiān-chhiúⁿ)了後 (liáu-āu),民間發電廠 (só͘) (hoat) (chhut)的電力 (lóng) (hō͘)台電尾起來 (bé--khí-lâi)

(Kàu)2016年為止 (ûi-chí),台電總共 (chóng-kiōng) (ū)11 (chō)水力 (chúi-le̍k)發電廠, 11座火力 (hóe-le̍k)發電廠,佮3座營運中 (êng-ūn-tiong)核能 (he̍k-lêng)發電廠。發電裝置 (chong-tì) (chóng)容量 (iông-liōng)有4213.25 (bān) (chheng) (óa),發電 (liōng)2257.92 (ek) (tō͘)其中 (Kî-tiong),火力發電 (chiàm)79.9% (包含 (pau-hâm)燃煤 (jiân-môe)36.9%,燃油 (jiân-iû)4.4%,然氣 (jiân-khì)36%,汽電 (khì-tiān)共生 (kiōng-seng)2.6%),再生 (chài-seng)能源占5.1%,水力1.5%,核能13.5%。