Pang-chān:Án-chóaⁿ siá

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Hō͘) (beh) (siá)Holopedia/Wikipedia (ê) (lâng)建議 (kiàn-gī)[edit]

  1. (Seng)寫的文章,上好 (siōng-hó) () (kap)
    (ū)關係 (koan-hē)的; 因為 (in-ūi) (chiah)資料 (chu-liāu)Hō-ló () (siōng)欠的 (khiàm--ê)
  2. 閣來 (Koh-lâi) (ài)寫的 (siá--ê),是科學 (kho-ha̍k) (mi̍h)
  3. 上尾 (Siōng-bóe) (chiah) (lâi)文學 (bûn-ha̍k) (Che)毋是 (m̄-sī) (kóng)文學 ()重要 (tiōng-iàu)毋過 (m̄-koh)已經 (í-keng) (chiok)chōe文學的物 (thang) (tha̍k),毋過 () (liân)Éire沉物 (sím-mih) (lán) (lóng)毋知 (m̄-chai),是欲按怎 (án-chóaⁿ)James Joyce? 毋知 (Lâm) (Hui)狀況 (chōng-hóng),欲按怎紹介 (siāu-kài)Coetzee?

實在 (Si̍t-chāi),愛寫siaⁿh ()寫siaⁿh。上重要的 (tiōng-iàu--ê),是愛寫!

(Kám)寫作 (siá-chok)規範 (kui-hoān)?[edit]

站外 (Chām-gōa)連結 (liân-kiat)[edit]