Wikipedia:FAQ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
讀無白話字?請看Wikipedia:FAQ/漢字 (Hàn-jī).

(Che) ()Wikipedia (ê)FAQ () (chia) (lia̍t) (chhut) (siōng) (chia̍p) (mn̄g)問題 (būn-tê) (kap)回答 (hôe-tap)加使 (Ka-sú) () (ū)關係 (koan-hē)讀寫 (tha̍k-siá)的問題, (chhiáⁿ)參考 (chham-khó)按怎寫 (Án-chóaⁿ-siá)按怎讀 (Án-chóaⁿ-tha̍k) (chit)2 (phiⁿ)

()其他 (kî-thaⁿ)的問題,隨時 (sûi-sî)歡迎 (hoan-gêng) (khì)樹仔跤 (Chhiū-á-kha)問,抑是 (a̍h-sī) (siá)Wikipedia_talk:FAQ

一般性 (It-poaⁿ-sèng)的問題[edit]

Wikipedia佮Holopedia有 (siáⁿ) () (kâng)?[edit]

Holopedia (iōng)Wikipedia的軟體 (nńg-thé) (chò)試驗 (chhì-giām)範圍 (hoān-ûi) 包括 (pau-koat)POJ曼谷馬 (Bān-kok-bé)輸入 (su-ji̍p)/顯示 (hián-sī)的問題, POJ社區 (siā-khu) ( (lán)) 接受 (chiap-siū)e意願 (ì-goān), tt。

按算 (Àn-sǹg)Holopedia e文章 (bûn-chiong) (ē) (soá)去Wikipedia, (hia) (pìⁿ) "官方 (koaⁿ-hong)" (chām)

百科全書 (Pek-kho-choân-su) (kám)毋是 (m̄-sī)愛有 (ài-ū)權威性 (koân-ui-sèng)正確性 (chèng-khak-sèng)?[edit]

百科全書的題目 (tê-bo̍k)漫漫 (bān-bān) (chióng)差不多 (chha-put-to) (múi)1 (ê) (lâng) (to)有法度 (ū-hoat-tō͘)貢獻 (kòng-hiàn) ()會使 (ē-sái)翻譯 (hoan-e̍k)別个 (pa̍t-ê)語言 (gí-giân)的Wikipedia,抑是家己 (ka-tī)針對 (chiam-tùi)題目做研究 (gián-kiù)

台語 (Tâi-gí)的百科全書凹會 (nah-ē)走出 (cháu-chhut)簡體字 (kán-thé-jī)?[edit]

Wikipedia佮辭典 (sû-tián)的關係: 按怎 (Án-choáⁿ)區別 (khu-pia̍t)配合 (phòe-ha̍p)?[edit]

Wikipedia是 "百科全書",所以 (só͘-í)一般 (it-poaⁿ) (lâi) (kóng)袂當 (bē-tàng)干焦 (kan-na) 提供 (thê-kiong)1个 ()定義 (tēng-gī)發音 (hoat-im)來源 (lâi-goân)應用 (èng-iōng) (), tt。有的 (Ū-ê) 文章 (bûn-chiuⁿ)毋是用詞做單位 (tan-ūi): 科比 (kho-pí)講 "左派 (chó-phài)政治 (chèng-tī)" 毋是單純 (tan-sûn)定義 "左派" 佮 "政治",應該 (eng-kai)描寫 (biô-siá) 這款 (chit-khoán)政治的目標 (bo̍k-phiau)運作 (ūn-chok)方式 (hong-sek)歷史 (le̍k-sú)過程 (kòe-têng)內部 (lōe-pō͘) (sio)siâng/無像 (bô-siâng)思想 (su-sióng)派系 (phài-hē)重要 (tiōng-iàu)人物 (jîn-bu̍t), tt。

百科全書嘛毋是博士 (phok-sū)論文 (lūn-bûn)。每1个題目 (lóng)是1篇 概要 (khài-iàu)

Wiktionary (http://www.wiktionary.org) (chiah) (pian) ()/辭典的所在 (só͘-chāi)

Wikipedia佮Wiktionary會當 (ē-tàng)互相 (hō͘-siong)印象 (ìn-siòng)連杰 (liân-kia̍t)

以後 (Í-āu)Wikipedia的資料 (chu-liāu)啥物 (siáⁿ-mi̍h)利用 (lī-iōng)的方式?[edit]

(使用者 (sú-iōng-chiá)介面的 (kài-bīn--ê); ()資料 (the̍h)分析 (hun-sek)

現此時 (Hiān-chhú-sî)至少 (chì-chió)有遮的路用 (lō͘-iōng):

 • O̍̍h用台語表達 (piáu-ta̍t)平常時 (pêng-siông-sî)無用台語去理解 (lí-kái)代誌 (tāi-chì);
 • (o̍h)讀寫散文 (sàn-bûn);
 • 經過 (keng-kòe)母語 (bó-gí)吸收 (khip-siu)智識 (tì-sek)增加 (cheng-ka)母語的智識基礎 (ki-chhó͘);
 • 學人佮人之間 (chi-kan)按怎合作 (ha̍p-chok)解決 (kái-koat)衝突 (chhiong-tu̍t);
 • 共TGB (sak) (ji̍p)資訊 (chu-sìn)時代 (sî-tāi);
 • 提供1个場所 (tiûⁿ-só͘) (hō͘)TG高級星 (ko-kip-seng) (liān)寫TGB;
 • 提供場所予 "袂曉 (bē-hiáu)文學 (bûn-ha̍k)" 的人有發揮 (hoat-hui)

空間 (khong-kan);

 • (sin)資訊科技 (kho-ki) (wiki),試驗網路 (bāng-lō͘)文化 (bûn-hoà);
 • 世界 (sè-kài)別位 (pa̍t-ūi)的人知影 (chai-iáⁿ)有Hō-ló (ōe)

將來 (Chiong-lâi)?

 • (Chò)教材 (kàu-châi)?
 • 出版 (chhut-pán)?
 • 研究TG新詞彙 (sû-lūi)發展 (hoat-tián)?
 • 研究弱勢 (jio̍k-sè)語文 (gí-bûn)的網路發展?

技術性 (Ki-su̍t-sèng)的問題[edit]

用Taiwanese Package (TP) (phah)POJ (soah)出現 (chhut-hiān)亂碼 (loān-bé)[edit]

Holopedia用通用馬 (Thong-iōng-bé) (Unicode)。Taiwanese Package 2.0進前 (chìn-chêng)編碼 (pian-bé) ()是通用馬。請 (khoàⁿ)Help:按怎寫 (Án-choáⁿ-siá)

白話字 (Pe̍h-oē-jī)調符 (tiāu-hû)凹會無 (chiàⁿ)?[edit]

"請問 (Chhiáⁿ-mn̄g) (Goá)遮看 ()8 (siaⁿ) (kap)第7聲的時陣 (sî-chūn)。調符的所在會小可仔 (sió-khoá-á)正確 (chèng-khak),小可仔偏偏 (phian-phian) ,小可仔毋是佇字母 (jī-bó)正中央 (chiàⁿ-tiong-ng)."

按怎 (Án-chóaⁿ)註冊 (chù-chheh)[edit]

廿 (Ji̍h)登入 (Teng-ji̍p)了後 (liáu-āu) (thiⁿ)天資料。天 (liáu)廿 " (Khui)口座 (kháu-chō)"。

tóng-àn:Soatbeng01.gif tóng-àn:Soatbeng02.gif

Holopedia (nah) (beh)用Lucida Sans Unicode?[edit]

其他版本 (pán-pún)的Wikipedia (khah) (chē)設定 (siat-tēng)用 "sans-serif",毋過 (m̄-koh)Holopedia指定 (chí-tēng)Lucida Sans Unicode。這是因為 (in-ūi)瀏覽器 (liû-lám-khì) (親像 (chhan-chhiūⁿ)Mozilla Firefox) 看 (tio̍h)Holopedia的語言代碼 (tāi-bé) (language code) 頭前郭 (thâu-chêng-koeh)寫 "zh" ()家己 (ka-kī) (kéng)漢字字型 (jī-hêng)表示 (piáu-sī)sans-serif。漢字字型非常 (hui-siông)適合 (sek-ha̍p)顯示羅馬字 (lô-má-jī),所以 (gún)指定Holopedia用Lucida Sans Unicode (Windows系統 (hē-thóng)差不多攏有 (kah))。

總是 (Chóng--sī)你若無合意 (kah-ì),嘛是會使 (kéng)家己佮意 (kah-ì)的字型看。請參考Help:用者 (Iōng-chiá)設定#家己裝潢 (chong-hông)網頁 (bāng-ia̍h) (CSS, JavaScript)說明 (soat-bêng)可比 (Khó-pí)講,你希望 (hi-bāng)Holopedia佮英語 (Eng-gí)Wikipedia用仝的 (kāng-ê)字型,會使寫1个自用 (chū-iōng)的Monobook.css檔案 (tóng-àn):

body, pre, input, textarea, select {
 font-family: sans-serif;
}

了後 (kiò)你的瀏覽器共 "簡體 (kán-thé)漢字" 的sans-serif字行 (jī-hêng)改做 (kái-chò)Verdana (kiat-kó)。注意 (Chù-ì): 怹為 (in-ūi)Verdana (khiàm) (kúi)ā的POJ需要 (su-iàu)符號 (hû-hō)以上 (í-siōng)這个 (chit-ê)辦法 (pān-hoat)無適合IE

參考資料: (Ēng)Firefox看POJ的Wikipedia