Hàn-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


漢語
汉语/漢語中文
Chineselanguage.svg
母語 使用者 13.9億 (2015)
語系
標準音
文字系統 漢字
官方地位
官方語言  中國
 Sin-ka-pho
 台灣
語言代碼
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 之 (B)
zho (T)
ISO 639-3 zho包含代碼
包含代碼:
cdo – 閩東語
cjy – 晉語
cmn – 官話
cpx – 扶仙語
czh – Pang-bô͘:Ill
czo – 閩中語
gan – 監語
 – 客家語
hsn – 湘語
mnp – 閩北語
nan – 閩南語
wuu – 吳語
yue – 粵語
csp – Pang-bô͘:Ill
cnp – Pang-bô͘:Ill
och – 上古漢語
ltc – Pang-bô͘:Ill
lzh – 漢文
Glottolog sini1245
Linguasphere 79-AAA
Map-Sinophone World.png
用漢語的國家。
  漢語是母語的國家.
  漢語是官方語言的國家.
  有真濟管漢語的人的國家.
這文章包含IPA符號.若是無相關的字型支援,理可能會看就問號,方輕抑是騎他符號,無法度正常顯示Unicode字源。請理看Help:IPA

漢語 (Hàn-gí) (漢字 (Hàn-jī): 漢語), (ia̍h) () (kóng)中國語 (Tiong-kok-gí) (中國語),中國話 (Tiong-kok-ōe) (中國話),通俗 (thong-sio̍k) (ê)意思 (ì-sù)中國 (Tiong-kok) (kiam)中國人 (Tiong-kok-lâng)講的言語 (giân-gí)

用語 (Iōng-gí)[edit]

中國早期 (chá-kî)發展 (hoat-tián)言語學 (giân-gí-ha̍k)時陣 (sî-chūn)慣勢 (koàn-sì) (ēng)歷史 (le̍k-sú)聲韻學 (siaⁿ-ūn-ha̍k)角度 (kak-tō͘) ()規个 (kui-ê)漢語族 (Hàn-gí-cho̍k) (lóng) (tòng) (chò) (chi̍t) (khoán) ()做 "漢語" 的言語,當中 (tang-tiong) (chiah) (koh) (ū)方言 (hong-giân)差別 (chha-pia̍t) (Chiàu) (chit)理路 (lí-lō͘) ()中國 () (kóng) "漢語",定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)指名 (chí-miâ)當中的普通話 (Phó͘-thong-ōe)華語 (Hôa-gí)代表 (tāi-piáu)比論 (Pí-lūn)今世 (kin-sè)一般 (it-poaⁿ)的 " (Eng) (Hàn)辭典 (Sû-tián)" (英漢辭典),是華語翻譯 (hoan-e̍k)英語 (Eng-gí)的辭典。

近今 (kīn-taⁿ)了解 (liáu-kái)傳統上 (thoân-thóng-siōng)講的 "漢語",上無 (siōng-bô) (ài) (sǹg)1 (ê)語族 (gí-cho̍k)或者 (he̍k-chiá)講是漢藏 (Hàn-Chōng)語系 (gí-hē)的1个語言 (gí-giân)家族 (ka-cho̍k) (in)內部 (loē-pō͘)的差別不止 (put-chí)地方差 (tē-hng-chha)會使 (ē-sái)講是語言之間 (chi-kan)的差別, (kok) (iūⁿ)白話 (pe̍h-ōe) () (khah) (su)Romance齊語 (chu-gí) (Romance languages) 之間的差別。

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

Pang-bô͘:Hàn-gí