ISO 639 macrolanguage

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

ISO 639-3 ()言語 (giân-gí)號碼 (hō-bé) (ê) (chi̍t) (khoán)國際 (kok-chè)標準 (phiau-chún)定義 (Tēng-gī) (hia)言語碼 (giân-gí-bé) (),一 (kóa)言疑 (giân-gî) (siat) (chò)macrolanguage ("大言語 (tōa-giân-gí)"),當中 (tang-tiong) (hâm)个表 (kò-piáu)的言語。一款分類 (hun-lūi) (beh)幫助 (pang-chō͘)ISO 639-3 (kap)其他 (kî-tha)標準,比論 (pí-lūn)ISO 639-2。

一款對應 (tùi-èng)關係 (koan-hē)有匙 (ū-sî)暗示 (àm-sī) (nn̄g)款言語變款 (piàn-khoán) (chi) (kan)差別 (chha-pia̍t) ()一般 (it-poaⁿ) (kâng)言語 (ia̍h)親屬 (chhin-sio̍k)言語之間 (khah) (tōa)有時 (Ū-sî) ()是欲次女 (chhù-lí)有的 (ū-ê)言語不時 (put-sî) ()族群 (cho̍k-kûn)政治 (chèng-tī)理路 (lí-lō͘)當中 (pun)做仝言語抑無仝 (bô-kâng)言語的情形 (chêng-hêng)

總是 (Chóng-sī)ISO 639-3 (ê)macrolanguage分歸類 (pun-kui-lūi)毋是 (m̄-sī)一致的 (it-tì--ê)。比論 "Chinese" ("中國語 (Tiong-kok-gí)") 設做macrolanguage,當中和濟濟 (chē-chē) ()後上 (hō͘-siōng)理解性 (lí-kái-sèng)的言語; 毋過 (m̄-koh)顛倒 (tian-tò) () "Standard German" ("標準德語 (Tek-gí)"), "Bavaria German" (téng)親元 (chhin-goân)的言語設做macrolangoage,雖罔 (sui-bóng) (in)是比 "Chinese" (koh) (ū)予上 (hō͘-siōng)理解性。