Cho̍k-kûn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

族群 (Cho̍k-kûn) (族群; 英語 (Eng-gí): ethnic group) 講的 (kóng-ê) () (chi̍t) (tīn)仝款 (kāng-khóan)祖先 (chó͘-sian)血緣 (hiat-iân)外相 (gōa-siùⁿ)歷史 (le̍k-sú)文化 (bûn-hoà)世俗 (sè-sio̍k)語言 (gí-giân) (ia̍h)宗教 (chong-kàu) (ê)群體 (kûn-thé)

用語 (Iōng-gí)[edit]

(Chia) (kóng)的 "族群",是 (kap)英語的ethnic對同 (tùi-tâng) (hit) ()源頭 (goân-thâu)希臘語 (Hi-lia̍p-gí)單字 (tan-jī)ἔθνος ethnos (講 (khah)精密 (cheng-bi̍t)形容詞 (hêng-iông-sû)ἐθνικός ethnikos[1])。英語ethnic代先 (tāi-seng)是對同folk ("人民 (jîn-bîn)") 的概念 (khài-liām)相當 (siong-tong) (tùi)後期 (āu-kî)中古 (Tiong-kó͘)英語開始 (khai-sí)Latin (sek)people

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. ἐθνικός, Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus