Kûn-thé

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Kûn-thé (區別).

群體 (Kûn-thé) (英語 (Eng-gí): population),或者 (he̍k-chiá) (kóng)個體群 (kò-thé-kûn) (日語 (Ji̍t-gí): 個体群),另外 (lēng-gōa) (ia̍h) (ū)種群 (chéng-kûn) (華語 (Hôa-gí): 种群),族群 (cho̍k-kûn)集團 (chi̍p-thoân) (téng)公法 (kong-hoat) ()一个 (chi̍t-ê)所在 (só͘-chāi) () (kâng)時間 (sî-kan) (lāi) (ê)單獨 (tan-to̍k)物種 (bu̍t-chéng)所有 (só͘-ū)生物體 (seng-bu̍t-thé)集體 (chi̍p-thé) (Pún)概念 (khài-liām) () (ēng) (lâng)社會 (siā-hoē) (to̍h)會當 (ē-tàng)替換 (thè-ōaⁿ) (chò)人口 (jîn-kháu) (lâi)表示 (piáu-sī)

Wilhelm Johannsen佇1903 ()代先 (tāi-seng) (the̍h) (chhut)這个 (chit-ê)概念 (kài-liām)