Jîn-kháu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

人口 (Jîn-kháu) (人口) ()1 (ê)區域 (khu-he̍k)內底 (lāi-té) (lâng) (ê)總數 (chóng-sò͘)親像 (Chhin-chhiūⁿ): 國家 (kok-ka)人口就是 (tio̍h-sī)1个國家人的總數; 城市 (siâⁿ-chhī)人口就是1个城市人的總數。

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Demography