Jîn-kháu bi̍t-tō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

人口 (Jîn-kháu)密度 (bi̍t-tō͘) (chí)1 ()土地 (thó͘-tē) (ê)平均 (pêng-kin) (lâng) (gia̍h)就是 (tō-sī)基本 (ki-pún)面積 (bīn-chek)單位 (tan-ūi)的人口。面積通常 (thong-siông) ()土地的總額 (chóng-gia̍h)總是 (chóng--sī) ()會使 (ē-sái) () (tiāu) (ū) (chúi)部分 (pō͘-hūn)或者 (he̍k-chiá)限制 (hān-chè) ()徛起 (khiā-khí),好成產 (sêng-sán)抑是 (a̍h-sī)種作 (chèng-choh) ()

人口密度反應 (hoán-èng)人口分佈 (hun-pò͘)lang (ba̍t)程度 (thêng-tō͘)

一般 (It-poaⁿ)國際 (kok-chè)使用 (sú-iōng)的單位是 (múi)平方公里 (pêng-hong-kong-lí)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]