Goân-chú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

()化學 (hoà-ha̍k) (chham)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)原子 (goân-chú) (atom) () (kóng)組成 (cho͘-sêng)化學元素 (goân-sò͘) (chemical element) (siōng) () (lia̍p) (koh)會當 (ē-tàng)保持 (pó-chhî)化學性質 (sèng-chit) (ê)粒子 (lia̍p-chú)本底 (Pún-té)逐个 (ta̍k-ê)腳是 (kioh-sī)原子袂當 (bē-tàng)分割 (hun-koah)路尾 (lō͘-boé) (chiah)發覺 (hoat-kak)原子會得 (ē-tit)閣分割 (chò)這寡 (chit-koá)次原子 (chhù-goân-chú)粒子大部分 (Toā-pō͘-hūn)的原子是電子 (tiān-chú)陽子 (iông-chú)中子 (tiong-chú) (chit)3 (chióng)次原子粒子 (lâi)組成。