Iông-chú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
陽子的 quark 結構,伊有2个 u quark 佮1个 d quark

()物理學 (Bu̍t-lí-ha̍k)陽子 (iông-chú) (proton) ()1 (chióng)處原子 (chhù-goân-chú)粒子 (lia̍p-chú); (i) (ū)1單位 (tan-ūi)正殿 (chiàⁿ-tiān) (ê)基本 (ki-pún)電賀 (tiān-hō) (elementary charge, 1.602 × 10−19 coulomb); 直徑 (ti̍t-kèng)量其約 (liōng-kî-iok)1.5×10−15 m; 質量 (chit-liōng)938.3 MeV/c2 (1.6726 × 10−27 kg),差不多 (chha-put-to)電子 (tiān-chú)的1836 (poē)。陽子 (chin)穩定 (ún-tēng)半鹹期 (poàⁿ-kiám-kî) (half-life) 上無 (siōng-bô)有1035 () ()。陽子的密度 (bi̍t-tō͘)大約 (tāi-iok)是2.31 × 1017 kg m−3。陽子的spin是½。伊的反粒子 (hoán-lia̍p-chú) (antiparticle) 號做 (hō-chò)反陽子 (hoán-iông-chú) (antiproton)。陽子 (kap)中子 (tiong-chú) (lóng)核子 (hu̍t-chú) (nucleon)。陽子 () (koh) (kiò) (chò)質子 (chit-chú)