Hu̍t-chú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"核子 (Hu̍t-chú)" (chi̍t) () () (tiāⁿ)予人 (ēng) (chò)原子核 (goân-chú-hu̍t) (ê)意思 (ì-sù).

核子 (英語 (Eng-gí): nucleon) ()組合 (cho͘-ha̍p) (chhut)原子核粒子 (lia̍p-chú) ()一个 (chi̍t-ê)原子核上無 (siōng-bô) (hâm) (lia̍p)核子。基本 (Ki-pún) (só͘)知影 (chai-iáⁿ)的核子 (hun) (nn̄g) (khoán): 中子 (tiong-chú) (ka)質子 (chit-chú)