Goân-chú-hu̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

原子核 (Goân-chú-he̍k) (英語 (Eng-gí): atomic nucleus), ()原子 (goân-chú)中心 (tiong-sim) (nn̄g) (khoán)核子 (hu̍t-chú) (中子 (tiong-chú) (kap)陽子 (iông-chú)) 組合 (cho͘-ha̍p)精神 (chiaⁿ-sêng) (ê)構造 (kò͘-chō),是原子質量 (chit-liōng)直欲 (ti̍t-beh)全部 (choân-pō͘)來源 (lâi-goân)總是 (chóng-sī)原子核 (chiàm)規个 (kui-ê)原子 (chóng)體積 (thé-chek) (chin) (chió)

原子核的直徑 (ti̍t-kèng)範圍 (hoān-ûi) (tùi)水素 (chúi-sò͘)的1.75 fm (1.75×10−15m) (kàu)大約 (tāi-iok)15 fm的 (tāng)原子 (比論 (pí-lūn)uranium)。