Chit-liōng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

質量 (Chit-liōng) (質量, (Eng): mass) ()1 (hāng)物件 (mi̍h-kiāⁿ)包含 (pau-hâm) (ê)物質 (bu̍t-chit) (matter) (kap)能量 (lêng-liōng)。 1項物件的質量毋管 (m̄-koán) ()桌為 (toh-ūi) (lóng) (sio)siâng, (ah) ()重量 (tāng-liōng) () (ē) (ū)精差 (cheng-chha)。佇相對論 (siong-tùi-lūn)不變 (put-piàn)質量 (invariant mass) (tùi) () (kāng)參考系 (chham-khó-hē) (reference frame) 的觀察者 (koan-chhat-chiá) ()攏相siâng; 毋閣 (m̄-koh)相對 (siong-tùi)質量 (relativistic mass) 就會有精差。佇SI,質量的單位 (tan-ūi)kg