Spin

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

()量子 (liōng-chú)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k) (kap)粒子 (lia̍p-chú)物理學spin ()基本 (ki-pún)粒子複合 (ho̍k-ha̍p)粒子 (hadron),佮原子核 (goân-chú-hu̍t) (só͘) (kōaⁿ) (ê) (chi̍t) (chióng)內在 (lāi-chāi)角運動量 (kak-ūn-tōng-liōng) (角運動量)。 Spin (chit) (ê) ()是túi英語 (Eng-gí)的 "spin" 直接 (ti̍t-chiap)借來 (chioh--lâi)意思 (ì-sù)是 "圓圓鵝 (îⁿ-îⁿ-gô)"。

Spin是量子力學 (le̍k-ha̍k) (tiong) (nn̄g)種角運動量的是其中 (kî-tiong) (chi) (it)所以 (só͘-í)有時 (ū-sî)全稱 (choân-chheng)spin角運動量另外 (lēng-gōa)一个 (chi̍t-ê)軌道 (kúi-tō)角運動量 (軌道角運動量)。軌道角運動量operator (tiō)相當 (siong-tong) (î)古典 (kó͘-tián)力學中物件 (mi̍h-kiāⁿ) (teh)轉踅 (tńg-se̍h)的角運動量; 玻函數 (po-hâm-sò͘)空間 (khong-kan) (sûi)角度 (kak-tō͘)變化 (piàn-hòa) (),軌道角運動量就 (ē)出現 (chhut-hiān)毋過 (M̄-kò)spin無仝 (bô-kâng) (i) ()代表 (tāi-piáu)粒子實際 (si̍t-chè)佇空間中 (ū)咧轉踅,簡若 (kán-ná)地球 (Tē-kiû)自轉 (chū-choán)易是 (ia̍h-sī)干錄 (kan-lo̍k) ()。 Spin是粒子本身 (pún-sin)具備的 (kū-pī--ê),佮伊的電賀 (tiān-hō)質量 (chit-liōng)相共 (sio-kāng)

電子 (Tiān-chú)的spin角運動量的存在 (chûn-chāi) ()實驗 (si̍t-giām)推論出來 (thui-lūn--chhut-lâi)像講 (chhiūⁿ-kóng)Stern–Gerlach實驗。毋過 (che) ()會使 (ē-sái)理論 (lí-lūn)推論出來,譬論講 (phì-lūn-kóng)spin統計 (thóng-kè)定理 (tēng-lí)抑是 (ia̍h-sī)Pauli無做伙 (bô-chò-hóe)原理 (goân-lí) (Pauli 無做伙原理)。

一寡 (chi̍t-kóa)粒子, (chhiūⁿ)photon (in)的spin佇數學 (sò͘-ha̍k) (siōng)會當 (ē-tàng) (iōng)向量 (hiòng-liōng) (lâi)表達 (piáu-ta̍t)其他 (Kî-tha)的粒子,像電子,怹的spin (ài)spinor抑是bispinor來表達。