Bân-lâm-gú

From Lohankhapedia
(Redirected from Bân-lâm-gí)
Jump to navigation Jump to search
閩南語/閩南gí
閩南語
源自國家 Flag of the People's Republic of China.svg 中國Flag of the Republic of China.svg 台灣Flag of Hong Kong.svg 香港Flag of Malaysia.svg 馬來西亞Flag of Indonesia.svg 印尼Flag of Singapore.svg 新加坡..。
使用地區 Flag of the People's Republic of China.svg 中國福建南部,廣東東部,浙江南部;
Flag of the Republic of China.svg 台灣
Native speakers
4900萬
漢藏語系
白話字
漢字
官方地位
官方語言
Flag of the Republic of China.svg 中華民國
承認是少數民族的語言
臺灣話Flag of the Republic of China.svg 中華民國的1種交通運輸語giân
管理機構 中華民國教育部
語言代碼
ISO 639-3 nan
Banlamgu.svg
Bân南語的分佈

閩南語 (Bân-lâm-gú)/閩南語 (Bân-lâm-gí) (漢字 (Hàn-jī): 閩南語) ()漢語族 (Hàn-gí-cho̍k)閩語之 (Bân-gí-chi) (ê)職叢 (chit-châng) (tōa)象叢 (chhiūⁿ-châng) (chi̍t) (ki)樹椏 (chhiū-oe),是上蓋 (siōng-kài) (ū)影響力 (éng-hiáng-la̍t)閩語 (Bân-gí)語言 (gí-giân)廣義 (Kóng-gī)的閩南語分佈 (hun-pò͘)範圍 (hōan-ûi)誠闊 (chiâⁿ-khoah)主要 (chú-iàu)通行 (thong-hêng) ()福建 (Hok-kiàn)南部 (lâm-pō͘)漳州 (Chiang-chiu)泉州 (Chôan-chiu)廈門 (Ē-mn̂g); 台灣 (Tâi-ôan)廣東 (Kńg-tang)趒州 (Tiô-chiu)線頭 (Sòaⁿ-thâu)地區 (tē-khu)雷州 (Lûi-chiu)半島 (pòan-tó); 海南島 (Hái-lâm-tó); 浙江省 (Chiat-kang-séng)南部的蒼南縣 (Chhong-lâm-kōan)平陽縣 (Pêng-iông-kōan)洞頭縣 (Tōng-thâu-kōan); 福建西部 (sai-pō͘)令林 (Lêng-nâ) (龍巖) 的市區 (chhī-khu) (kah)漳平縣 (Chiang-pêng-kōan); 福建東北部 (tang-pak-pō͘)福鼎市 (Hok-tiáⁿ-chhī); 東南亞 (Tang-lâm-a)一寡仔 (chi̍t-kóa-á)國家 (kok-ka)佮地區。

()普通時 (phó͘-thong-sî) (lâng) (kóng)閩南語 (he)透底 (thàu-té) (leh)講福建南部 (Chôan) (Chiang) ()地區佮台灣這搭 (chit-tah)的語言。

過去 (Kè-khì)中國 (Tiong-kok)清朝 (Chheng-tiâu)時代 (sî-tāi)西洋 (Se-iûⁿ) ()閩南語叫做 (kiò-chòe)Amoy ( (che)英語 (Eng-gú),是廈媒 (Ē-mûi)變音 (piàn-im))。佇東南亞,閩南語予人 (hō͘-lâng)叫做 “Hokkien” (福建話 (Hok-kiàn-oē)意思 (ì-sù)),佇臺灣 (Tâi-ôan)叫做 (kiò-chò) (Ho̍h)-ló (ōe)臺灣話 (Tâi-oân-oē)台語 (Tâi-gú)。佇香港 (Hiong-káng) () (kiò)下語 (Ē-gú) (廈門話 (Ē-mn̂g-oē) 的意思)。

閩南語發源 (hoat-gôan) (toē) ( (siāng)源頭 (gôan-thâu)所在 (só͘-chāi)) (si)福建南部的廈門漳州泉州 (chit) (saⁿ) (ê)所在。

廈門話 (Ē-mn̂g-ōe)台灣話 (Tâi-ôan-ōe) (hō͘)公認 (kong-jīn)是閩南語的標準 (phiau-chún)。佇海南 (Hái-lâm) (iōng)文昌話 (Bûn-chhiong-oē) (chòe)代表 (tāi-piáu)

號名 (Hō-miâ)[edit]

講起來 (Kóng--khí-lâi) (kāng) (chióng)語言 (gú-giân)不如過 (put-jî-kò)無仝 (bô-kâng)鄉里 (hiuⁿ-lí)凡勢 (hōan-sè) (to̍h)有無仝的名稱 (miâ-chheng)現此時 (Hiān-chú-sî),佇福建,人透底共叫做 “閩南語 / 閩南話 (Bân-lâm-ōe)”,有當時仔 (ū-tang-sî-á)家己 (ka-kī) (tùi)家己人嘛講 “咱人話 (Lán-lâng-ōe)”。佇東南亞,透底共叫做福建話 (Hok-kiàn-ōe)毋過 (m̄-koh) (tiàm)菲律賓 (Hui-lu̍t-pin)趟載 (chhêng-chāi)有咧講 “咱厝話 (Lán-chhù-ōe)”。台灣的講法 (kóng-hoat)上蓋 (chōe),有 “台語 (Tâi-gí)”, “鶴-ló話”, “閩南語” 濟濟 (chōe-chōe)種。當然 (Tong-jiân)仝款 (kāng-khóan)嘛是 (mā-sī)有人講 “咱厝話”。

台灣 (Tâi-oân)濟濟 (chē-chē)認為 (jīn-ûi)台語毋是 (m̄-sī) 閩南語。 (In)認為現此時的 台語 (hām)福建閩南語是 (nn̄g) () (siô)siâng的語言。主張 (Chú-tiuⁿ)這項 (chit-hāng)觀點 (koan-tiám)理由 (lí-iû)是:

 1. 台語已經 (í-keng)濫摻 (lām-chham) (tio̍h) (chiâⁿ)外來 (gōa-lâi)語言,特別 (te̍k-pia̍t)日本話 (Ji̍t-pún-oē)語詞 (gí-sû)
 2. 福建話 (kòe)台灣三世百 (saⁿ-sì-pah)東矣 (tang--ah)。臺灣話直透 (ti̍t-thàu)變化 (piàn-hòa) (piàn)佮chhām福建無荍siâng。
 3. 未少 (Bōe-chió)主張台灣獨立 (to̍k-li̍p)建國 (kiàn-kok)的人 (àn)政治 (chèng-tī)角度 (kak-tō͘)考慮 (khó-lū)。怹強調 (kiông-tiāu)台灣 (hôan)台灣,中國環中國; () (hôan)魚, () (hôan)回, (ài) (pun)清楚 (chheng-chhó)

(Kó͘)漢語 (Hàn-gú)成分 (sêng-hun)[edit]

子音 (Chú-im)[edit]

閩南語的子音 (聲母 (siaⁿ-bó)) 直接 (ti̍t-chiap)繼承 (kè-sêng)上古 (Siōng-kó͘)漢語 (上古漢語) 的聲母系統 (hē-thóng),佇這方面 (hong-bīn) (lâi)講,閩南語 (pēng)受著 (siū-tio̍h)中古 (Tiong-kó͘)時期 (sî-kî)漢語系 (Hàn-gú-hē)語音 (gú-im)演變 (ián-piàn)影響 (éng-hiáng)。現此時,人普遍 (phó͘-piàn)認為上古漢語有19个聲母。按照 (Àn-chiàu)傳統 (thôan-thóng)的閩南語十五音 (si̍p-ngó͘-im) (十五音) 來分析 (hun-sek)發見 (hoat-hiān)閩南語的聲母有15个,也就是 (iā-to̍h-sī)講上古漢語19个,閩南語共保留 (pó-liû)15个。

上古漢語有一寡仔特點 (te̍k-tiám):

①無輕脣音 (khin-tûn-im) (“古 ()輕脣 (khin-tûn)”);

②無舌等音 (chi̍h-téng-im) (“古無舌上音 (sia̍t-siōng-im)”);

(Kāu)舌啞音 (chi̍h-á-im) (“古 (to)舌音 (sia̍t-im)”)。

遮的 (Chiah-ê)重要 (tiōng-iàu)古代 (kó͘-tāi)漢語語音現象 (hiān-siōng),閩南語共保存 (pó-chûn)佮誠好勢 (hó-sè) (taⁿ)對應 (tùi-èng)頂懸 (téng-kôan)上古漢語的特點,一條 (chi̍t-tiâu)一條來分析:

①閩南語共 非組 (hui-chó͘) (非組) 佮 幫組 (pang-chó͘) (幫組) (tha̍k) (kāng) (im) (就是 (to̍h-sī)聲母讀仝音),比論 (pí-lūn)講 “飛” 讀 [pue˦˦ ]/ [pe˦˦ ], “蓬” 讀 [pʰaŋ˨˦ ], “吠” 讀 [pui˨˨ ], “微” 讀 [bi˨˦ ];

知組 (Ti-chó͘) (知組)閩南語的讀法 (tha̍k-hoat)端組 (toan-chó͘) (端組) (sio)siâng,比論 “豬” 讀 [ti˦˦ ]/ [tu˦˦ ]/ [tɯ˦˦ ], “醜” 讀 [tʰiu˥˧ ], “程” 讀 [tʰiŋ˨˦ ];

③閩南語共誠濟 章組 (chiong-chó͘) (章组) 的 ()讀做佮端組 仝款,親像 (chhan-chhiūⁿ) “唇” 讀 [tun˨˦ ], “振” 讀 [tin˥˧ ], “召” 讀 [tiau˨˨ ], “注” 讀 [tu˨˩ ]。

母音 (Bó-im)聲調 (siaⁿ-tiāu)[edit]

閩南語的母音佮聲調體現 (thé-hiān)中古音 (Tiong-kó͘-im) (中古音) 的特點。母音來講,閩南語完整 (ôan-chéng)保存中古音6个輔音韻 (hú-im-ūn)韻尾 (ūn-bóe)其中 (kî-tiong) [-p̚ ],[-t̚ ],[-k̚ ]是塞音 (sat-im) (塞音),[-m ],[-n ],[-ŋ ]是鼻音 (phīⁿ-im)

聲調方面,中古音 “ (piâⁿ) (sióng) (khì) (ji̍p)”'陰陽 (im-iông)的特點全部 (chôan-pō͘)佇閩南語內底 (lāi-té)得著 (tit-tio̍h)體現。漳州 (khiuⁿ) (ū)陰平 (im-piâⁿ)陰上 (im-sióng)陰氣 (im-khì)陰入 (im-ji̍p)陽餅 (iông-piáⁿ)容器 (iông-khì)融入 (iông-ji̍p)” 7个調 (tiāu); 泉州腔有陽上調 (iông-sióng-tiāu)

詞語 (Sû-gú)[edit]

這陣 (Chit-chūn)閩南語的詞語 (sû-gí)有誠濟屬於 (sio̍k-î)古漢語 (Kó͘-Hàn-gú)成分 (sêng-hūn) (siōng)古早 (kó͘-chá)會當 (ē-tàng) (khan) (kàu)春秋 (Chhun-Chhiu)戰國 (Chiàn-kok)年代 (nî-tāi),比論講閩南 (Bân-lâm)俗語 (sio̍k-gú)日時 (Ji̍t--sî) (cháu)phā-phā,暗時 (àm--sî) (tiám)燈蠟 (teng-la̍h).” 這內底 (lāi-tóe)的 “ (la̍h)” 就是彼个 (hit-ê)時代的言語 (giân-gí)詩經 (Si-keng) (詩經) 小雅 (Siáu-ngá) (小雅)信南山 (Sìn-lâm-san)(信南山): “ (Chip) () (loân)都, (í) (khé) (mô͘) (chhú) (hiat)liâu。 (執其鸞刀,以啟其毛,取其血.)” (Koh)比論講 “衫褲 (saⁿ-khò͘)”, “人客 (lâng-kheh)”, “趁錢 (thàn-chîⁿ)”, “眠床 (bîn-chhn̂g)”, “精肉 (chiaⁿ-bah)”, “滾水 (kún-chúi)等等 (téng-téng)攏是 (lóng-sī) (Tông) (Sòng)以來 (í-lâi)古漢語的用詞 (iōng-sû)

閩南語一寡仔構詞 (kò͘-sû)方式 (hong-sek)現代 (hiān-tāi)華語 (Hôa-gú)拄好 (tú-hó)顛倒反 (tian-tò-péng),不如過 (soah)和古漢語相siâng,親像 “鴨母 (ah-bó)”, “風颱 (hong-thai)”, “人客”, “親桐 (chhin-tông)”, “怯手 (kha-chhiú)”。

漢字的文白 (bûn-pe̍h)異讀 (ī-tho̍k)[edit]

佇漢語系 (kok)語言當中 (tong-tiong) (beh)講 “文白異讀” 的現象,閩南語 (iāng)複雜 (ho̍k-cha̍p)。 “ (Bûn)” 就是 “文讀音 (bûn-tho̍k-im)”, 抑是 (a̍h-sī)講 “讀冊音 (tha̍k-chheh-im)”。 “ (Pe̍h)” 代表 “口語音 (kháu-gí-im)” 抑是 “白話音 (pe̍h-ōe-im)”。閩南語的 “讀冊音” 佮 “口語音”會使 (ē-sái)講是兩个互相 (hō͘-siong)對應的系統。文白系統的形成 (hêng-sêng)一段 (chi̍t-tōaⁿ)真正 (chin-chiàⁿ)複雜的歷史 (le̍k-sú)過程 (kòe-thêng)。閩南語的文白異讀,舉例 (kú-lē)如下 (jû-hā):

漢字 文讀音 白話音
(sêng) (siâⁿ) (chiâⁿ) (chhiâⁿ)
上 / 上 (chiūⁿ) (chhiūⁿ)
(chiuⁿ) (cheng)

古代閩越語 (Bân-oa̍t-gú)的成分[edit]

閩南語的形成是古代中原 (Tiong-gôan)漢語和古代閩越族 (Bân-oa̍t-cho̍k)語言相透濫 (sio-thàu-lām)的過程。現此時,閩南語內底猶原 (iu-gôan) (koh)保留著濟濟古代閩越語的成份 (sêng-hūn),比論講 “虼蚤 (ka-cháu)”, “ (ka)choa̍h”, “鵁鴒 (ka-lēng)”, “杜猴 (tō͘-kâu)”, “杜蚓 (tō͘-ún)”, “狗蟻 (káu-hiā)”, “交懍恂 (ka-lún-sún)”, “拍跤唱 (phah-kha-chhiùⁿ)”, “著咳嗾 (tio̍h-ka-cha̍k)”。

外來語 (Gōa-lâi-gú)藉詞 (chioh-sû)[edit]

(Ùi)唐朝 (Tông-tiâu)的時代開始 (khai-sí)泉州發展 (hoat-tián)成做 (chiâⁿ-chòe) "東方 (tang-hong)第一 (tē-it)大港 (tōa-káng)",古代海上 (Hái-siōng)絲綢 (Si-tiû) (chi) (Lō͘)起點 (khí-tiám)佇泉州。此去 (Chhú-khì),閩南這搭和中東 (Tiong-tang)東南亞來往 (lâi-óng)加成 (ke-chiâⁿ) (chia̍p)過番 (Kòe-hoan)番客 (hoan-kheh) (chiong)外鄉 (gōa-hiuⁿ)的語言 (chah)轉來 (tńg-lâi)福建,年久月深 (nî-kú-go̍eh-chhim),有的外來語的語詞煞艦落 (lām-lo̍h)閩南語,成做閩南語的一部分 (chi̍t-pō͘-hūn)這款的 (Chit-khóan--ê),比論 “薩文 (sat-bûn)”, “巴塞 (pa-sat)”, “芝車力 (chi-ku-la̍t)”, “珠律 (chu-lu̍t)”, “phia̍t (á)”, “湯覺 (tōng-kak)”, “ (si̍p)pán-á”, “目頭 (ba̍k-thâu)”, “拗使 (àu-sài)”, “適時 (te̍k-sî)”, “巴士 (pa-sū)”,“馬滴 (má-tih)”, “五跤技 (gō͘-kha-kī)”, “加暴 (ka-po̍k) / 加布棉 (ka-pò͘-mî)”, “ko (pi)” 等等。

台灣閩南語有閣較 (koh-khah) (chē)外來語 (gōa-lâi-gí)藉詞,其中上濟的 (chē--ê)日語 (Ji̍t-gí)藉詞,比論講: “o͘-tó͘-bái”,“起毛接 (khí-mo͘-chih)”,“chu-ná-mih”,“到宋 (tò-sàng)”,“sa-sí-mih”。 這以外 (í-gōa)原仔 (ôan-á)吸收 (khip-siu)一寡 (chi̍t-kóa)平埔族 (Pêⁿ-po͘-cho̍k) () (kah)其他 (kî-thaⁿ)外語 (gōa-gí)的成份。

拼音 (Phèng-im)的系統[edit]

(Múi)一種 (chi̍t-chióng)人類 (jîn-lūi)語言 (lóng)家己 (ka-tī)音標 (im-phiau)系統。目前 (Bo̍k-chiân),每一種語言的音標系統攏使用 (sú-iōng)符號 (hû-hō)記錄 (kì-lio̍k)有的 (Ū-ê)語言的音標系統siâng ()存在 (chûn-chāi)幾若種 (kúi-nā-chióng) 聘音 (phèng-im)符號,比論講閩南語。

西界 (Se-kài)各地 (kok-tē)學者 (ha̍k-chiá)對 “聘音符號” 的內涵 (lōe-hâm)有無仝款的理界 (lí-kài)。有的人主張共 聘音符號 當做 (tòng-chòe)文字 (bûn-jī)看待 (khòaⁿ-thāi),不如過嘛有人反對 (hóan-tùi)

台灣有誠濟語言學者主張閩南語聘音符號嘛是文字,比論講白話字 (Pe̍h-oē-jī)就是當中 (tang-tiong)的一種。

(Ēng)白話字 (Pe̍h-ōe-jī) (chò)音標[edit]

按照歷史的角度來 (khòaⁿ),白話字從到今 (chêng-kàu-taⁿ)攏是予人當做 (tòng-chò)文字 (teh)使用。紫不過 (Chí-put-kò),白話字原仔 (oân-á)舊被 (kū-pī)聘音的功能 (kong-lêng)所以 (só͘-í)有時 (ū-sî)白話字又閣 (iū-koh)扮演 (pān-ián)音標角色 (kak-sek)關係 (Koan-hē)白話字的音標系統 (chhiáⁿ)參看 (chham-khòaⁿ)廈門話語音系統這篇 (chit-phiⁿ)

台灣的閩南語音標[edit]

今閩南語的音標上少 (siāng-chió)超過 (chhiau-kòe)64 (chióng) ( (Iûⁿ)尹言 (Ún-giân) (Tiuⁿ)學謙 (Ha̍k-khiam), 1999 ()),會使講是 百百款 (pah-pah-khóan)。有的用注音 (chù-im)符號,有的用卡凹 (Khá-nah),有的用Hangeul。 (Ah)上蓋 (siāng-kài)濟的 ()使用羅馬字 (Lô-má-jī)總是 (Chóng--sī),目前攏猶未 (iáu-bōe)統一 (thóng-it)。濟濟種聘音當中,上蓋sîⁿ (kiâⁿ),使用人口 (jîn-kháu)上蓋濟的是臺羅 (Tâi-lô)白話字 (教會 (Kàu-hōe)羅馬字),TLPA佟養 (Tong-iōng)聘音

比較 (Pí-kàu)[edit]

 • 白話字: 請參考 (chham-khó)白話字這篇文章 (bûn-chiuⁿ)
 • TLPA (台語音標方案 (Hong-àn)讀做 (tha̍k-chòe)偷女伯 (Tho͘-lú-pà)”)

1991年8 (go̍eh)17 (),學者 (Âng)惟仁 (Ûi-jîn)女皇 (Jū-hông) (Táng)忠司 (Tiong-su)三人𤆬頭 (chhōa-thâu)成立 (sêng-li̍p)台灣語文 (Gú-bûn)學會 (Ha̍k-hōe)。無 (lōa) ()了後 (liáu-āu),台灣語文學會佇白話字音標系統基礎 (ki-chhó͘)制定 (chè-tēng) (chhut)一套 (chi̍t-thò) (sin)的台語陰標 (Im-phiau),號名 “台語音標方案” (Taiwan Language Phonetic Alphabet,簡稱 (kán-chheng)TLPA)。

欲制定TLPA的原因 (gôan-in)是:

(1) 台語音標有 (chin) (thò)祖礙 (chó͘-gāi)台灣語言的學習 (ha̍k-si̍p)佮發展;

(2) 白話字無完全 (ôan-chôan)適合 (sek-ha̍p)電腦 (tiān-náu)

TLPA和POJ上主要的差別 (chha-pia̍t)是:

TLPA和POJ主要的差別
方案 TLPA POJ 說明 (soeh-bêng)
子音 c, ch ch, chh 初期 (chho͘-kî)TLPA是ts, tsh
母音 (ue) (ua) (oe) (oa)  
母音 (oo) ()  
母音 (ing) (eng)  
鼻化音 (phīⁿ-hòa-im) nn  
趙夫 (tiāu-hû) a1, a2, a3, a4, a5, a7, a8 a,仔, à, (ah), â, (ā) (a̍h) 用 “a” 做比論

TLPA公佈 (kong-pò͘)了後,佇臺灣閩南語概 (Bân-lâm-gí-kài)引器 (ín-khì)真大的風波 (hong-pho)造成 (chō-chiâⁿ)TLPA的支薯者 (chi-chî-chiá)和POJ之薯者 (chi-chî-chiá) (phài)之間 (chi-kan)長期 (tn̂g-kî)來咧對抗 (tùi-khòng)

福建的閩南語聘音方案[edit]

 • 福建閩南,原仔是上 (chá)sîⁿ行白話字的所在之一 (chi-it)。這方面的信息 (sìn-sit) (chhiáⁿ)參看閩南語白話字的歷史。到 (kah)現此時 (ûi) (chí),佇閩南民間 (bîn-kan)教堂 (kàu-tn̂g),原仔猶閣 (iáu-koh)有人咧使用白話字 ( (Khó͘)長安 (Tiông-an)廈門大學 (Tāi-ha̍k)),不如過人數 (lâng-sò͘)已經無罪壓 (chōe--ah)

文字 (kap)書寫 (su-siá)[edit]

早期 (Chá-kî)的閩南語文學 (bûn-ha̍k)[edit]

中國古代漢語文學,透底是孔子字 (Khóng-chú-jī)文獻 (bûn-hiàn) (chiàm)絕對 (cho̍at-tùi)贏面 (iâⁿ-bīn) (iah)若屬於白話文 (pe̍h-ōe-bûn)唐人字 (Tn̂g-lâng-jī),就誠罕得 (hán-tit) (the̍h)來做文學創作 (chhòng-chok)。一直到甲Bêng (Chheng)的時代, (chiah) (khah)捷有咧看著通俗 (thong-sio̍k)口語 (kháu-gú)小說 (siáu-soat),比論中國的古典 (kó͘-tián) () (tāi)bêng (chok)就是這个 (chit-ê)時期的作品 (chok-phín)。佇這種 (chit-chióng)環境 (khôan-kéng)背景 (pōe-kéng)之下 (chi-hā),上早的閩南語文學作品荔鏡記 (Lē-kiàⁿ-kì)出版 (chhut-pán)並且 (pēng-chhiáⁿ)泉州趒州這搭成做 (kài)時行 (sî-kiâⁿ)戲文 (hì-bûn)。不如過實在 (si̍t-chāi)講,荔鏡記猶閣毋是真真正正 (chin-chin-chiàⁿ-chiàⁿ)的閩南語文。

上蓋會當代表早期閩南語文字的 (bûn-jī--ê)記載 (kì-chài)泉州南管 (lâm-kóan)藝術 (gē-su̍t) (包括 (pau-koat)南管樂 (lâm-kóan-ga̍k) (hâm)南管戲 (lâm-kóan-hì)) 的樂譜 (ga̍k-phó͘)路買 (lō͘-bóe)記載歌仔戲 (koa-á-hì)戲文的歌仔冊 (koa-á-chheh)

20世紀 (sè-kì)頂半段 (téng-pòaⁿ-tōaⁿ)閩南語文 (Bân-lâm-gú-bûn)運動 (ūn-tōng)[edit]

西元 (Se-gôan)20世紀的早期佮中期 (tiong-kî),台灣去予日本 (Ji̍t-pún)殖民 (si̍t-bîn)統治 (thóng-tī)彼當時 (Hit-tong-sî),一寡仔台灣在地 (chāi-tōe)的文學人士 (jîn-sū)發覺 (hoat-kak) (tio̍h)本土 (pún-thó͘)語言的重要。怹呼約 (ho͘-iok)台灣在地人 (chāi-tōe-lâng)就愛 (to̍h-ài)用 “上蓋親切 (chhin-chhiat)的台灣話來衝作 (chhóng-chok)台灣的文學”。不如過因為 (in-ūi)日本殖民政府 (chèng-hú)為著 (ūi-tio̍h)推行 (thui-hêng)皇民化 (hông-bîn-hòa)運動,煞全面 (chôan-bīn)禁止 (kìm-chí)佇臺灣使用漢文 (Hàn-bûn)致使 (tì-sú) ()發穎 (puh-íⁿ)鄉土 (hiong-thó͘)母語 (bó-gú)文學運動煞 (chôaⁿ)臭大 (chhàu-ta)區毆 (o͘-áu)去。這个時期,推捒 (thui-sak)鄉土母語文學運動的代表人物 (jîn-bu̍t),主要包括: (Liân)溫卿 (Un-kheng) (連溫卿),雅堂 (Ngá-tông) (連雅堂),石輝 (Se̍k-hui) (黃石輝), (Keh)秋生 (Chhiu-seng) (郭秋生)。

1970年代的閩南語文運動[edit]

()國民黨 (Kok-bîn-tóng)政府宣佈 (soan-pò͘)解嚴 (kái-giâm)了後,台灣的閩南語文創作 (chôaⁿ)雄雄 (hiông-hiông)時行起來 (sî-kiâⁿ--khí-lâi)誠濟 (chiâⁿ-chōe)作家 (chok-ka)佮學者嘛攏加入 (ka-ji̍p) “閩南語文創作” 織機 (chit-ki)隊伍 (tūi-ngó͘)有關 (Iú-koan)資料 (chu-liāu)的記載顯示 (hián-sī)這陣 (chit-tīn)人當中卡主要的 (chú-iàu--ê)是: (Lîm)錦賢 (Gím-hiân) (林錦賢),宗源 (Chong-gôan) (林宗源),勁連 (Kèng-liân) (黃勁連),央敏 (Iong-bín) (林央敏),洪惟仁 (洪惟仁), (Tēⁿ)良偉 (Liông-úi) (鄭良偉), (Tân)明仁 (Bêng-jîn) (陳明仁),杜潘 (Tō͘-Phoaⁿ)芳格 (Hong-keh), (杜潘芳格), (Ngô͘)秀麗 (Siù-lē) (吳秀麗), ()勤岸 (Khîn-hōaⁿ) (李勤岸) 等等。

閩南語文的書寫系統[edit]

閩南語是漢族 (Hàn-cho̍k)語言的一chió̍ng。 (I)的書寫系統和現代漢語白話文 (也就是華語 (Hôa-gí)書面語 (su-bīn-gú)) 完全無相siâng。閩南語的書寫系統寫的 (siá--ê)是閩南語白話文,嘛是口語。閩南語白話文有當時仔簡清 (kán-chheng)後做 “閩南語文”。台灣卡捷講做 “臺語文 (Tâi-gí-bûn)”。

(Siá)閩南語文,採用佗一種 (tó-chi̍t-chióng)文字咧 (bûn-jī--leh)? 實在講,這个問題 (būn-tôe)母語介 (bú-gú-kài)到今並無共識 (kiōng-sek)而且 (jî-chhiáⁿ)這方面的 (khang)khè主要嘛干焦 (kan-na)臺灣人 (Tâi-ôan-lâng)咧做。 ()臺灣,閩南語的書寫,主要有:

 • 全部用漢字, kán清 “泉漢 (chôan-Hàn)”。
 • 全部用羅馬字, kán清 “全濁 (chôan-Lô)”。
 • 罕二 (Hán-jī)勞嗎字 (Lô-mā-jī)同齊 (tâng-chê)用,透濫 (thàu-lām)做一下 (chòe-chi̍t-ē)郡據 (Kūn-kù)國人寫字 (siá-jī)風格 (hong-keh)習慣 (si̍p-kòan)無仝款,會使分做 (pun-chò)偏漢 (phian-Hàn)” 佮 “編羅 (phian-Lô)”。
 • 其他的方式,比論: 注音,卡凹, Hangeul等影 (téng-éng)

總是,現此時,台灣閩南語的書寫原仔猶未 (iáu-bē)達成 (ta̍t-sêng)統一个意見 (ì-kiàn)派系 (phài-hē)誠濟,可比 (khó-pí)一樣 (chi̍t-iūⁿ) () (chhī)拍樣 (phah-iūⁿ)人,予人看佮霧煞煞 (bū-sahⁿ-sahⁿ) (hoe)kô-kô。不如過, (chêng)1990年來 (nî-lâi)以來,主張行全濁路線 (lō͘-sòaⁿ)聲說 (siaⁿ-soeh)屆大,當中上顯目的 (hiáⁿ-ba̍k--ê)白話字文 (Pe̍h-ōe-jī-bûn)支持者 (Chi-chhî-chiá)解說 (kái-soeh)講全濁起碼 (khí-bé)下跤 (ē-kha)優點 (iu-tiám),是罕二抑是其他形式 (hêng-sek)的文字符號無法度 (hoat-tō͘) (thang)彼並的 (pí-phēng--ê):

 1. 方便 (hong-piān)別種 (pa̍t-chióng)仝款使用羅馬字的語文進行 (chìn-hêng)溝通 (ko͘-thong);
 2. 羅馬字是表音 (piáu-im)文字,會當準確 (chún-khak)標是 (phiau-sī)紀略 (kì-lio̍h)語音;
 3. 電鳥 (tiān-niáu)次女 (chhù-lí)方面的優勢 (iu-sè);
 4. 使用全濁會當徹底 (thiat-tóe)脫離 (thoat-lī)漢字的束縛 (sok-pa̍k)

支持 (Chi-chhî)脫漢的 (thoat-Hàn--ê)閣有兩種無 (kâng)觀點的人。一種認為欲脫漢 (thoat-Hàn)是因為漢字無夠 (bô-kàu)用,效益 (hāu-ek) (),成兩光 (lióng-kong)另外 (Lēng-gōa)一種主張只有 (chí-ū)脫漢才會當予台灣文化 (bûn-hòa)上完全來佮中國 (chhé)後伊 (hō͘-i)二二字 (lī-lī-lī)

目前,台灣閩南語文的書寫, (khah)成功的 (sêng-kong--ê)包括:

(1) 這過仔 (Chit-kòa-á)採用全濁抑是漢羅 (Hàn-Lô)刊物 (khan-bu̍t),比論講 台文 (Tâi-bûn)通訊 (Thong-sìn)台文網報 (Bóng-pò) 等等;

(2) 網站 (Bāng-chām),親像完全採用POJ的閩南語Wikipedia佮伊的姊妹 (chí-bē)事工 (sū-kang)等等。

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Pang-bô͘:Hàn-gí