Ìn-nî

From Lohankhapedia
(Redirected from 印尼)
Jump to navigation Jump to search
Indonesia共和國
Republik Indonesia
印尼 旗仔
國旗
印尼 國徽
國徽
書句: Bhinneka Tunggal Ika
"多樣性中的團結"
國歌: Indonesia Raya
"偉大的印尼"
Indonesia (orthographic projection).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Jakarta
官方語言 印尼語
承認的國家語言 印尼語
政府 單一制總統制共和國
• 總統
Joko Widodo
• 副總統
馬'ruf Amin
• 國民議會議長
Puan Maharani
• 最高法官
Muhammad Syarifuddin
立法機構 國民協議會
• 上院
地方代表議會
• 下院
國民議會
面積
• Lóng-chóng
1,904,569 km2 (735,358 sq mi) (地 14 名)
• 水域 (%)
4.85
人口
• 2020 年估計
270,203,917 (地 4 名)
• 密度
141/km2 (365.2/sq mi) (地 88 名)
GDP (PPP) 2022 年 股價
• 攏總
Increase$3.842萬億 (地 7 名)
• 平均
Increase$13,981 (地 96 名)
GDP (盟義) 2022 年 股價
• 攏總
Increase$1.247萬億 (地 16 名)
• 平均
Increase$4,538 (地 104 名)
Gini (2019 年) Negative increase 38.2
HDI (2019 年) Increase 0.718
 ͘ 地 107 名
貨幣 印尼rupiah (Rp) (IDR)
時區 UTC+7 ~ +9
時間格式 DD/MM/YYYY
相用電源 220 V–50 Hz
開車方向
電話區號 +62
ISO 3166代號 ID
上等domain .id

印尼 (Ìn-nî) (印尼),全稱 (choân-chheng)印度尼西亞 (Ìn-tō͘-nî-se-a)共和國 (Kiōng-hô-kok) (印度尼西亞共和國; 印尼語: Republik Indonesia), () ()東南亞 (Tang-lâm-a)半島 (poàn-tó) (kap)澳洲 (Ò-chiu) (ê)中間 (tiong-kan)所知 (só͘-chai) ()印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)中間的國家 (kok-ka),是世界 (sè-kài) (siōng) (toā)群島 (kûn-tó)。佇Borneo ()上,印尼佮馬來西亞 (Má-lâi-se-a)邊界 (piⁿ-kài)相柱 (sio-tú); New Guinea島的西爿 (sai-pêng) ()印尼統治 (thóng-tī)東爿 (tang-pêng)屬於 (sio̍k-î)Papua New Guinea (kok); 印尼嘛統治Timor島的西爿,東爿是 (Tang)Timor國。

地理 (Tē-lí)[edit]

印尼管轄 (koán-hat)約略 (iok-lio̍k)17,000 (ê) () (其中 (kî-tiong)6 (chheng) (ū) (toà) (lâng)), (lóng)赤道 (chhiah-tō)附近 (hù-kīn)氣候 (khì-hāu)熱代性的 (jia̍t-tāi-sèng--ê)。上大的島嶼 (tó-sū)Java (1 (poàⁿ)人口 (jîn-kháu) (tiàm) (hia)徛起 (khiā-khí)),SumatraBorneoIrian Jaya,佮Sulawesi等等 (téng-téng)

印尼的為地 (ūi-tī)倚近 (oá-kīn)大陸 (tāi-lio̍k)第邦 (tē-pang) (kîⁿ)所以 (só͘-í)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (siū)地動 (tē-tāng), tsunami影響 (éng-hióng)火山 (Hoé-soaⁿ) (chē),上出名的 (chhut-miâ--ê)已經 (í-keng)無去 (bô--khì)的Krakatau (Krakatoa) 火山。

Indonesia map.png

社會 (Siā-hoē)[edit]

印尼的人口會使 (ē-sái)大約仔 (tāi-iok-á) (pun)2 (tīn)人。西爿的人種 (lâng-chéng)主要 (chú-iàu)馬來人 (Má-lâi-lâng) (ah)東爿主要是Papua人。族群 (Cho̍k-kûn)結構 (kiat-kò͘)比較 (pí-kàu) (khah)複雜 (ho̍k-cha̍p)包括 (pau-koat)有Borneo, Irian Jaya (hit) (tah)傳統 (thoân-thóng)部落 (pō͘-lo̍k)華人 (Hoâ-jîn)是1个大少數 (chió-sò͘)民族 (bîn-cho̍k),有2~3百萬 (pah-bān)濟。 (In)經濟 (keng-chè)領域 (léng-he̍k)特別 (te̍k-pia̍t)活跳 (oa̍h-thiàu)

Islam (kàu)是印尼主要的宗教 (chong-kàu)信徒 (sìn-tô͘)大約 (tāi-iok)有82% 濟。 (Chhun)的是基督教 (Ki-tok-kàu) (9%),佛教 (Hu̍t-kàu) (2%),印度教 (Ìn-tō͘-kàu)最近 (Choè-kīn) (kúi) ()妹少 (bē-chió)宗教衝突 (chhiong-tu̍t)發生 (hoat-seng)

官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)印尼語 (Ìn-nî-gí) (馬來畫 (Má-lâi-oē)的1 (chióng)) (chiâⁿ)普遍 (phó͘-phiàn)總是 (Chóng--sī)地方 (tē-hng)語言 (chiah)平常時 (pêng-siông-sî)的主要話語 (oē-gí)

經濟[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

政治 (Chèng-tī)[edit]

印尼上 (koân)立法 (li̍p-hoat)機構 (ki-kò͘)號做 (hō-chò)Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),也就是 (iā-chiū-sī)人民 (Jîn-bîn)協議 (Hia̍p-gī) (Hōe) (Che)是1个單院制 (tan-īⁿ-chè)議會 (gī-hoē)下跤 (ē-kha) (siat)人民代表 (Tāi-piáu) (Hoē) (Dewan Perwakilan Rakyat , DPR) 佮地方代表會 (Dewan Perwakilan Daerah, DPD)。2004年的選舉 (soán-kí)結束 (kiat-sok)了後 (liáu-āu)按算 (àn-sǹg)人民協議會 (ē)成做 (chiâⁿ-chò)相院制 (siang-īⁿ-chè)國會 (kok-hoē)

總統 (Chóng-thóng) (hoāⁿ)行政 (hêng-chèng)權。現任 (Hiān-jīm)的總統是Megawati Sukarnoputri, (i)Sukarno查某囝 (cha-bó͘-kiáⁿ)

人民協議會本底 (pún-té) (múi)5 (tang) (soán) (chhut)1 (ūi) (sin)總統佮副總統 (hù-chóng-thóng)。2004年開始 (khai-sí)透果 (thàu-koé)公民 (kong-bîn)大選 (tāi-soán) (lâi)決定 (koat-tēng) ()1 (pái)的大選佇2004年7 (goe̍h)舉辦 (kí-pān),選出2 (cho͘)候選人 (hiō-soán-jîn)Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 佮Megawati Sukarnoputri。第2階段 (kai-toāⁿ)投票 (tâu-phiò)佇9月20完成 (oân-sêng)正式 (chèng-sek)結果 (kiat-kó)顯示 (hián-sī)Susilo提着 (the̍h-tio̍h)60.9% 个 (phiò),按算會順利 (sūn-lī)佇10月20就任 (chiū-jīm)