Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

共和國 (Kiōng-hô-kok) ()1 (chióng)國家 (kok-ka) (ê)政治 (chèng-tī)體制 (thé-chè) (kap) (i)倒反 (tò-péng)的政治體制是君王濟 (kun-ông-chè)

語源 (Gí-goân)[edit]

'共和國' = 'commonwealth' = 'republic' = '公家 (kong-ke)物件 (mi̍h-kiāⁿ)/ 份額 (hūn-gia̍h)/ 工課 (khang-khoè)/ 代誌 (tāi-chì)'