Saudi A-la-pek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Saudi阿拉伯王國
المملكة العربية السعودية
Flag of Saudi Arabia.svg Emblem of Saudi Arabia.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Saudi A-la-pek 的所在
Saudi A-la-pek 的所在。
首都 Riyadh
面積
  • 國土面積: 2,149,690 km² 排世界第13 名
人民生活
人口
政治文化
領導人

Saudi阿拉伯 (A-la-pek)王國 (Ông-kok) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): المملكة العربية السعوديةì-sù () "Saud Ka-cho̍k ê A-la-pek Ông-kok") ,西南亞 (Sai-lâm-a)上大 (siāng-tōa) (ê)國家 (kok-ka)海岸線 (hái-hoāⁿ-soàⁿ) (ū)2 (chat)北爿 (pak-pêng) ()波斯灣 (Pho-su-oan)南爿 (lâm-pêng)紅海 (Âng-hái)

Islam (kàu)聖地 (sèng-tē)Makkah (kap)Medina ()Saudi阿拉伯 (A-lá-pek)似平 (sāi-pêng)

號名 (Hō-miâ)[edit]

Saudi (chit) ()來源 (lâi-goân)國號 (kok-hō)的阿拉伯語號名內面 (lāi-bīn)as-Suʻūdīyah (che)是阿拉伯號名傳統 (thoân-thóng) (lāi) (chi̍t) (khoán) (kiò) (chò)nisba概念 (khài-liām) (tùi)Saud王加 (Ông-ka)這个 (chit-ê)王朝 (ông-tiâu)亞語 (A-gí)號名Al Saud轉來的 (choán--lâi-ê)起源 (khí-goân) ()王朝佇18世紀 (sè-kí)開支者 (khai-ki-chiá)Muhammad bin Saud

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]