Kok-ka-bé siōng-téng domain

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


國家碼 (Kok-ka-bé)上頂 (siōng-téng)domain (國家碼上頂--,英語: Country code top-level domain),簡稱 (kán-chheng)ccTLD () (iōng) (nn̄g) (ê)字母 (jī-bó) (ê)國家 (kok-ka) (ia̍h)地區 (tē-khu) (miâ)縮寫 (sok-siá)國家碼 (country code) 代稱 (tāi-chheng)上等 (siōng-téng)domain (top-level domain)。

中國 (Tiong-kok)的ccTLD是 .cn台灣 (Tâi-oân)的ccTLD是 .tw