A-la-pek jī-bó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

阿拉伯 (A-la-pek)字母 (Jī-bó) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): الأَبْجَدِيَّة العَرَبِيَّةal-abjadīyah al-ʻarabīyahá-sī الحُرُوف العَرَبِيَّة al-ḥurūf al-ʻarabīyah) ()阿拉伯語用的 (ēng--ê) 對正到倒个字母(English pán),是 (ùi)亞蘭 (A-lân)字母 (亞蘭-) 改的 (kái--ê)子音 (chú-im)音素 (im-sò͘)文字 (bûn-jī) (子音音素-,abjad),毋過 (m̄-koh) () (ū)其他的 (kî-thaⁿ--ê)符號 (hû-hō) (piau)母音 (bó-im) (kap)希伯來 (Hi-pek-lâi)字母 (sio)siâng。本底 (Pún-té) (hō͘)阿拉伯語用的,毋過隨着 (sûi-tio̍h)古蘭經 (Kó͘-lân-keng)伊斯蘭教 (I-su-lân-kàu)文化的 (bûn-hoà--ê)傳揚 (thoân-iông)波斯語 (Pho-su-gí)Uyghur () (téng)使用 (sú-iōng)漢語 (Hàn-gí)嘛有 (eng) (che)標音的 (piau-im--ê) 小兒經(中文 pán) (Chiū) (sǹg)土耳其語 (Thó͘-ní-kî-gí)馬來語 (Má-lâi-gí)改用 (kái-ēng)其他 (kî-thaⁿ)文字,阿拉伯字母猶是 (iáu-sī) ()羅馬字 (Lô-má-jī) (goā) (siōng) (chē) (lâng)用的字母。

字母表 (Jī-bó-pió)[edit]

阿拉伯字母表
詳細請看: 通用türk字母
單寫 (Toaⁿ-siá) 聯寫 (Liân-siá) 字母 (miâ) 拉丁 (La-teng)轉寫 (choán-siá) 發音 (Hoat-im) (IPA)
詞尾 (Sû-bé) 詞中 (Sû-tiong) 詞頭 (Sû-thâu)
ا ا ʾalif ʾ / (ā) /aː/
ـب ـبـ بـ bāʾ b /b/這寡 (chit-koá)外來語 (goā-lâi-gí)讀做 (tha̍k-chò): /p/
ـت ـتـ تـ tāʾ t /t/
ـث ـثـ ثـ ṯāʾ /θ/
ـج ـجـ جـ ǧīm ǧ (嘛寫做 (siá-chò)jg) /ɡ//dʒ//ʒ/
ـح ـحـ حـ ḥāʾ /ħ/
ـخ ـخـ خـ ḫāʾ (嘛寫做khx) /x/
ـد ـد د dāl d /d/
ـذ ـذ ذ ḏāl (嘛寫做dhð) /ð/
ـر ـر ر rāʾ r /r/
ـز ـز ز zāy z /z/
ـس ـسـ سـ (sīn) s /s/
ـش ـشـ شـ šīn š (嘛寫做sh) /ʃ/
ـص ـصـ صـ ṣād /sˁ/
ـض ـضـ ضـ ḍād /dˁ/
ـط ـطـ طـ ṭāʾ /tˁ/
ـظ ـظـ ظـ ẓāʾ [ðˁ~zˁ]
ـع ـعـ عـ ʿayn ʿ /ʕ/
ـغ ـغـ غـ ġayn ġ(嘛寫做gh) /ɣ/ (濟濟 (chē-chē)外來語讀做 /ɡ/)
ف ـف ـفـ فـ fāʾ f /f/一寡 (chi̍t-koá)外來語讀做 /v/
ـق ـقـ قـ qāf q /q/
ـك ـكـ كـ kāf k /k/
ـل ـلـ لـ (lām) l /l/, (除了 (tû-liáu) ()Allah (ài) (tha̍k) [lˁ])
ـم ـمـ مـ mīm m /m/
ن ـن ـنـ نـ nūn n /n/
ـه ـهـ هـ hāʾ h /h/
ـو ـو و wāw w / /w/ / /uː/有時仔 (ū-sî-á)外來詞 (goā-lâi-sû)/u//阿//oː/
ـي ـيـ يـ yāʾ y / (ī) /j/ / /iː/,有時仔佇外來詞讀 /伊//eː//e/

短母音 (Té-bó-im)符號[edit]

通常 (Thong-siông)佇古蘭經佮一寡啟明 (khé-bêng) (chheh) (ēng)

符號 發音
َ [a ]
ِ [i ]
ُ [u ]

合字 (Ha̍p-jī)[edit]

阿拉伯語有這寡 Pang-bô͘:Ill比論 (Pí-lūn): 太斯米 (Thài-su-bí) (漢字 (Hàn-jī): 太斯米,英語 (Eng-gí): Basmala),全文 (choân-bûn)بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (b-ismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi (Hōng) (jîn) (仁) 上 (chû) (慈)-- (ê)真主的 (Chin-chú--ê)名),合字是 ﷽ (統一碼 (Thóng-it-bé): U+FDFD)。

數字 (Sò͘-jī)[edit]

阿拉伯數字[edit]

阿拉伯數字佇阿拉伯字母有別款 (pa̍t-khoán)寫法 (siá-hoat)。 Urdu語用的 (khah) (sêng)波斯語的 (Pho-su-gí--ê)寫法,毋過有淡薄仔 (tām-po̍h-á)無仝 (bô-kâng):

北非 (Pak-hui) Pang-bô͘:Ill歐美 (Au-bí) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
中東 (Tiong-tang)阿拉伯 ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
波斯語等 ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

阿拉伯字母數字[edit]

Pang-bô͘:Ill仝款 (kâng-khoán),阿拉伯字母嘛 (thang)表示 (piáu-sī)數字:

ن م ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب ا 文字
n m l k y z w h d j b ʼ 轉寫
50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 數得 (Sò͘-tit)
غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق ص ف ع س 文字
t š r q f s 轉寫
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 90 80 70 60 數得

參考 (Chham-khó)[edit]