Thó͘-ní-kî-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

土耳其語 (Thó͘-ní-kî-gí) (Türkçe; IPA: [ˈt̪yɾkˌtʃe ]; Türk ()) ()土耳其 (Thó͘-ní-kî) (ê)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân) (sio̍k)Türk語言內底 (lāi-té) (siāng)濟人 (chē-lâng)使用 (sú-iōng)語言

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]