Islam

From Lohankhapedia
(Redirected from I-su-lân-kàu)
Jump to navigation Jump to search
"伊斯蘭 (I-su-lân)" (sóa) (kàu) (chia)若是 (Nā-sī) (chí)歐洲 (Au-chiu)國家 (kok-ka) (kiam)島嶼 (tó-sū) (chhiáⁿ) (khoàⁿ)冰島 (Peng-tó).
Islam到在現代世界的分佈 。

Islam (阿拉伯語 (A-lá-peh-gí): الإسلام islām 倚音: "í-sir-làm"),漢文 (Hàn-bûn)音譯語 (im-e̍k-gí)伊斯蘭 (伊斯蘭),舊式 (kū-sek)號名 (hō-miâ)回教 (Hôe-kàu) (回教) (ia̍h)荷回教 (Hôe-hôe-kàu)[1] ()一款 (chi̍t-khóan)Abraham宗教 (chong-kàu)嘛是 (mā-sī)一神 (it-sîn)宗教。 Islam到源自 (gôan-chū)Islam先知 (sian-ti)Muhammad (ê)教示 (kà-sī)信仰 (sìn-gióng) (sîn) (ēng)Allah (阿拉 (a-lá); 阿拉,安拉) (chò)稱呼 (chheng-ho͘)起源地 (khí-gôan-tē)阿拉伯 (A-lá-peh)半島 (pòan-tó)Mecca (siâⁿ)主要 (chú-iàu)經典 (keng-tián)號做 (hō-chòe)Qur'an。 Islam是現此時 (hiān-chhú-sî)世界 (sè-kài)信徒 (sìn-tô͘)第二濟 (tē-jī-chōe)宗教 (ū)1到1.8 (ek),主要分做 (hun-chòe)Sunni (85%) (chham)Shia (15%) 兩个 (nn̄g-ê)派別 (phài-pia̍t)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

(Chiàu)Islam傳統 (thoân-thóng)觀點 (koan-tiám)Muhammad (iok 570 () – 632年) 是 (chu)先知 (chi)封印 (hong-ìn) (Khatam an-Nabiyyin; (siáng) (bóe) (chi̍t) (ūi)先知的意思 (ì-sù))。 (Chū)610年開始 (khai-sí),照現存 (hiān-chûn) (siāng) (chá)記錄 (kì-lio̍k), Muhammad報告 (pò-kò)家己 (ka-tī) (siū)經過 (keng-kòe)天使 (thiⁿ-sài)Gabriel傳來 (thoân--lâi)的神的啟示 (khé-sī)。遮的啟示, (hō͘)Muhammad一 (phài) (lâng)紀錄 (kì-lio̍k)做號名Quran文書 (bûn-su)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "回回教". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).