Peng-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
冰島共和國
Lýðveldið Ísland
冰島 旗仔
國旗
冰島 國徽
國徽
國歌: Lofsöngur
"聖西"
Europe-Iceland.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Reykjavík
官方語言 冰島語
承認的國家語言 冰島語
政府 單一制議會制共和國
• 總統
Guðni Th。 Jóhannesson
• 總理
Katrín Jakobsdóttir
立法機構 Althing
面積
• Lóng-chóng
102,775 km2 (39,682 sq mi) (地 106 名)
• 水域 (%)
2.07
人口
• 2021 年估計
371,580 (地 179 名)
• 2011 年 普查
315,556
• 密度
3.5/km2 (9.1/sq mi) (地 190 名)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
$19.8 cha̍p-ek (地 142 名)
• 平均
$54,482 (地 16 名)
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$20.8 cha̍p-ek
• 平均
$57,189 (地 5 名)
Gini (2018 年) Positive decrease 23.2
 ͘ 地 2 名
HDI (2019 年) Increase 0.949
真高 ͘ 地 4 名
貨幣 冰島króna (ISK)
時區 UTC (GMT/WET)
時間格式 dd.mm.yyyy
開車方向
電話區號 +354
ISO 3166代號 IS
上等domain .is

冰島 (Peng-tó)共和國 (Kiōng-hô-kok) (冰島共和國,冰島語 (Peng-tó-gí): Lýðveldið Ísland) () (pak)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)蘇葛蘭 (So͘-kat-lân) (kap)Greenland (ê)中間 (tiong-kan)。冰島 ()北歐 (Pak-au)國家 (kok-ka)其中 (kî-tiong)1 (kok)

冰島是 (siāng)都市化 (to͘-chhī-hòa)北歐國家,人口 (jîn-kháu)一半 (chi̍t-pòaⁿ) (tòa)首都 (siú-to͘)Reykjavík

號名 (Hō-miâ)[edit]

冰島的號名 (ū) (chi̍t) (khoán)舊式 (kū-sek)音譯語 (im-e̍k-gí)伊斯蘭 (I-su-lân).[1]

地理 (Tē-lí)生態 (seng-thài)[edit]

中大西洋龍這 拄拄經過冰島。
衛星影上 (9月天),看會著永久的冰帽
衛星影上 (1月短)

冰島佇美洲 (Bí-chiu)Euro亞洲 (A-chiu) (chit)2 ()大陸 (tāi-lio̍k) (pôaⁿ)相碰 (sio-pōng)所在 (só͘-chāi) (號做 (hō-chò) (Tiong)大西洋龍脊 (Liông-chit)Mid-Atlantic Ridge),置就 (tì-tio̍h)常在 (chhiâng-chāi)火山 (hóe-soaⁿ) (tùi)海底 (hái-té)浮出來 (phû--chhut-lâi)按呢 (án-ne) (lâi) (chō) (chhut)賣少 (bē-chió) (sin)陸地 (lio̍k-tē)。冰島本身 (pún-sin)是其中上蓋 (siāng-kài)大的 (tōa--ê)島上 (Tó-siōng)的火山平均 (pêng-kin)it~二十年 (jī-cha̍p-nî)爆發 (po̍k-hoat)1 (pái)衝出來 (chhèng--chhut-lâi)火烌 (hóe-hu) (tephra) 污染 (u-jiám)精牲 (cheng-seⁿ)食的 (chia̍h--ê)草仔 (chháu-á) (che)歷史二 (le̍k-sú-siōng) (bat) (chin) (chē)造成 (chō-chiâⁿ)精牲佮 (lâng)妖妖始 (iau-iau--sí)濟濟 (Chē-chē)溫泉 (un-choâⁿ)豐沛 (phong-phài)地下相 (tē-hā-sio)提供 (thê-kiong)冰島填然 (thiân-jiân)能源 (lêng-goân)毋免 (m̄-bián) (chhiūⁿ)別為 (pa̍t-ūi) (tio̍h) (khò)化石 (hòa-chio̍h)燃料 (jiân-liāu)。冰島內地 (lōe-tē)高原 (ko-goân) ()北極圈 (Pak-ke̍k-khoan)大部分 (tōa-pō͘-hūn)透年冬 (thàu-nî-tang) (khàm)1 (têng)冰帽 (peng-bō) (英語 (Eng-gí): ice cap)。河川 (Hô-chhoan) (chúi)三不五時 (sam-put-gō͘-sî) (ē)亦墘 (e̍k-kîⁿ)低地 (Kē-tē)所在因為 (in-ūi)México灣流 (oan-lîu) (Gulf Stream),氣溫 (khì-un)比較 (pí-kàu) (khah)溫和 (un-hô)

冰島大學的1个校園,樹仔真少。

冰島是歐洲 (Au-chiu)國家當中 (tang-tiong)生態破害 (phò-hāi)上蓋嚴重 (giâm-tiōng)的1 (ê) (Chū)開始 (khai-sí)北歐人 (Pak-au-lâng) (tiàm) (hia)徛起 (khiā-khí) (kàu) (taⁿ)會使 (ē-sái) (kóng)大部分的在地 (chāi-tē)樹叢 (chhiū-châng)其他 (kî-thaⁿ)植物 (si̍t-bu̍t) (lóng)因為過頭 (kòe-thâu)利用 (lī-iōng)泉仔 (chôaⁿ-á) (thòaⁿ) ()落去 (lo̍h-khì) (Koh)因為氣候 (khì-hāu)寒冷 (hân-léng)草叢 (chháu-châng) (têng) (hoat)速度 (sok-tō͘)特別 (te̍k-pia̍t) ()表面 (Piáu-bīn)的植物一旦 (it-tàn)千兆 (chheng-tiāu)下跤程 (ē-kha-têng) (khin) () (koh) (sang)火虎頭 (hóe-hu-thô͘) (kín) () (khì) (hō͘)島上的狂風 (kông-hong)大雨 (tōa-hō͘)摒摒 (piàⁿ-piàⁿ) (tiāu)久長 (Kú-tn̂g)時間 (sî-kan)拉則起來 (lia̍p-chek--khí-lâi) (pûi)頭肉 (thô͘-bah) (soah)一半按呢來流失 (liû-sit)現代 (Hiān-tāi)的冰島猶原 (iû-goân)大片 (tōa-phiàn)袂輸 (bē-su)沙漠 (soa-bô͘)仝款 (kāng-khoán)雖罔 (Sui-bóng)正夫 (chèng-hu) (siat)1个部門 (pō͘-mn̂g)專工 (choan-kang)發落 (hoa̍t-lo̍h)造林 (chō-nâ)事工 (sū-kang)總是 (chóng--sī)目前 (bo̍k-chêng)效果 (hāu-kó)有限 (iú-hān)

歷史 (Le̍k-sú)事件 (sū-kiāⁿ)[edit]

公元 (Kong-goân)870 ()開始有人移民 (î-bîn)去到冰島。大部分來自 (lâi-chū)西 (sai)諾威 (Lo̍k-ui)少部分 (chió-pō͘-hūn)早期 (chá-kî)移民去到Britain群島 (Kûn-tó)Viking人 (in)娶的 (chhōa--ê)Celt查某人 (cha-bó͘-lâng)930年左右 (chó-iū)大部分適合 (sek-ha̍p)種作 (chèng-choh) ()已經 (í-keng)予人 (chiàm)了了 (liáu-liáu) (ah),移民 (tòe) (teh)少去 (chió--khì)

冰島議會 (gī-hōe)999年通過 (thong-kòe)接受 (chiap-siū)基督教 (Ki-tok-kàu) (thang)維持 (î-chhî) (hām)基督教Norge的經濟 (keng-chè)關係 (koan-hē)。冰島開始 (hiòng)羅馬 (Lô-má)納稅 (la̍p-sòe)教會 (Kàu-hōe) (phài)大陸則 (tāi-lio̍k-chek)主教 (chú-kàu)到冰島。

13世紀 (sè-kí)前半 (chêng-pòaⁿ),島上5个頭人 (thâu-lâng)佮怹代表 (tāi-piáu) (tōa)家族 (ka-cho̍k)相觸 (sio-tak)放火 (pàng-hóe)刣死 (thâi-sí)未少 (bē-chió)人。冰島人 (Peng-tó-lâng)泉仔佇1262 (hit)邀請 (iau-chhiáⁿ)諾威 (ông)統治 (thóng-tī)。佇1397年諾威,瑞典 (Sūi-tián)丹麥 (Tan-be̍h)這3个北歐王國 (ông-kok)統一 (thóng-it) (kāng)1个王的名義下 (miâ-gī-hā) (Kalmar同盟 (Tông-bêng)),1536年 (pun) (chò)瑞典佮丹麥2國 (丹麥爿 (Tan-be̍h-pêng)包括 (pau-koah)諾威佮諾威管轄 (koán-hat)海外 (hái-gōa)領土 (léng-thó͘))。 1814年了後 (liáu-āu)諾威 (kui)瑞典, (ah)冰島 (佮GreenlandFaroe群島) (lâu)佇丹麥。1874年冰島對丹麥得著 (tit-tio̍h)部分 (pō͘-hūn)自治權 (chū-tī-koân)1944年完全 (oân-choân)對丹麥獨立出去 (to̍k-li̍p--chhut-khì)

經濟[edit]

早期的移民 (chhì) (beh)踮冰島建立 (kiàn-li̍p)北歐式 (Pak-au-sek)的經濟基礎 (ki-chhó͘)。怹帶來 () () (ti)綿羊 (mî-iûⁿ),佮山羊 (soaⁿ-iûⁿ)這5 (chióng)典型 (tián-hêng)歐亞洲 (Au-a-chiu)精牲 (á),其中綿羊數量 (sò͘-liōng)上濟, (ah)豬仔 (ti-á)佮山羊因為 () (ha̍h)當地 (tong-tē)生態後來 (āu--lâi)泉仔放棄 (hòng-khì)另外 (Lēng-gōa)閣有 (lia̍h)當地的野生 (iá-seng)動物 (tōng-bu̍t) (chia̍h),其中海象 (hái-chhiūⁿ)海鳥 (hái-chiáu)真緊就食 (kah)khu̍t (chéng)去,所以 (só͘-í)後來卵白質 (nn̄g-pe̍h-chit)主要 (chú-iàu)魚仔 (hî-á)來。這包括溪湖 (khe-ô͘) (lāi)尊魚 (chun-hî)salmonchar (Salvelinus (sio̍k)),佮沿海 (iân-hái)鱈魚 (soat-hî)haddock (Melanogrammus aeglefinus)。鱈魚佮haddock特別重要 (tiōng-iàu): 怹提供食物 (chia̍h-mi̍h) (hō͘)冰島人與發土 (ū-hoat-tō͘)度過 (tō͘-kòe) (Sió)冰河 (Peng-hô)時代 (Sî-tāi), jī (chhiáⁿ)是現代冰島國 (Peng-tó-kok)的經濟動力 (tōng-le̍k)

冰島的經濟重心 (tiōng-sim)中古時代 (Tiong-kó͘-sî-tāi)晚期 (boán-kî)開始轉型 (choán-hêng)海產業 (hái-sán-gia̍p)彼當時 (Hit-tong-sî)歐洲大陸的城市 (siâⁿ-chhī)人口 (tng)成長 (sêng-tióng),這提供冰島1个外銷 (goā-siau)沿海漁產 (hî-sán)市場 (chhī-tiûⁿ)空間 (khong-kan)。主要的產品 (sán-phín) (pha̍k)ta (liáu)挲鹽 (so-iâm)鱈魚竿 (soat-hî-koaⁿ)。冰島島上因為無大欉 (tōa-châng) (chhiū)提供造船 (chō-chûn)木材 (bo̍k-châi),怹 (tio̍h)靠諾威,英蘭 (Eng-lân)德國 (Tek-kok)法國 (Hoat-kok)荷蘭 (O-lân)運輸 (ūn-su)產品到大陸。冰島到甲 (kàu-kah)20世紀初期 (chho͘-kî) (chiah)家己 (ka-kī)船隊 (chûn-tūi)掠魚 (Lia̍h-hî)技術 (ki-su̍t)原仔 (oân-ná)彼段 (hit-tōaⁿ)時期 (sî-kî)大大 (tōa-tōa)現代化 (hiān-tāi-hòa)農業 (Lông-gia̍p)漸漸 (chiām-chiām)威去 (ui--khì),人口綴咧 (sóa)都市 (to͘-chhī)中心 (tiong-sim)。城市的人口佇1920年代 (nî-tāi) (thâu)1擺 ()裝跤 (chng-kha)濟。到甲1950年代,冰島的外銷品 (gōa-siau-phín)有9 (siâⁿ)以上 (í-siōng)海產 (hái-sán)

現代的經濟基礎建立帶漁產。外銷 (Gōa-siau)收入 (siu-ji̍p)6成以上和漁業 (hî-gia̍p)有關係。其他的外銷品包括a-lú-mih, ferro-silicon, ()製品 (chè-phín),佮漁業方面 (hong-bīn)設備 (siat-pī)。大部分外銷去歐洲聯盟 (Liân-bêng) (EU),Europa自由 (Chū-iû)貿意 (Bō͘-ek)協會 (Hia̍p-hōe) (EFTA),美國 (Bí-kok)日本 (Ji̍t-pún)。 1970, 80年代捌發生 (hoat-seng)通貨 (thong-hòe)膨脹 (phòng-tiòng),上 (koân) (chhèng)到59% (1980); 最近 (chòe-kīn)幾年 (kúi-nî)已經 (lak)落來 (lo̍h-lâi)到1.5% 左右。現此時 (Hiān-chhú-sî)失業率 (sit-gia̍p-lu̍t)特別 (), 1% 左右。

天然 (Thian-jiân)資源 (chu-goân) (chió)紅毛頭 (âng-mo͘-thô͘)是主要的製品, (iōng)建築 (kiàn-tio̍k),比進口 (chìn-kháu) (chhâ) (ke)真會 ()。冰島能源充足 (chhiong-chiok),地下相佮水力 (chúi-le̍k)發電 (hoat-tiān)用了有 (chhun),目前有咧研究 (gián-kiù)外銷的可行性 (khó-hêng-sèng)開發 (Khai-hoat)食電 (chia̍h-tiān)工業 (kang-gia̍p) ()考慮中 (khó-lū-tiong)

過去 (kòe-khì)10 (tang)冰島有咧開發製造業 (chè-chō-gia̍p)服務業 (ho̍k-bū-gia̍p),包括資訊 (chu-sìn)科技 (kho-ki)生物 (seng-bu̍t)科技金融 (kim-iông)服務 (ho̍k-bū)等等 (téng-téng)觀光業 (Koan-kong-gia̍p)配合 (phòe-ha̍p)生態觀光 (koan-kong)時行 (sî-kiâⁿ)提供人欣賞 (him-sióng)海翁 (hái-ang)機會 (ki-hōe)

冰島無鐵路 (thih-lō͘)

國民所的 (Kok-bîn-só͘-tek)平均1人分美金 (Bí-kim)30,900 (2003年估計 (kó͘-kè)), (pâi)世界 (sè-kài) (chêng)幾位仔 (kúi-ūi-á)根據 (Kin-kù)2006年的1 (phiⁿ)OECD報告 (pò-kò),冰島的寬頻 (khoan-pîn)普及率 (phó͘-ki̍p-lu̍t)是26.7%,是世界 ()1 (ūi) (韓國 (Hân-kok)25.4%)。[1]

政治 (Chèng-tī)[edit]

冰島佇1944年對丹麥獨立 (to̍k-li̍p)成立 (sêng-li̍p)共和國。議會 (Alþingi) 佇930年成立,1799年停止 (thêng-chí)運作 (ūn-chok)1844年又閣 (iū-koh) (têng)活動 (oa̍h-tāng); 彼陣 (hit-chūn)角色 (kak-sek)是做丹麥王的顧問團 (kò͘-būn-thoân)。現代的Alþingi有63个議員 (gī-oân)

總統 (Chóng-thóng)國家的頭人權力 (koân-le̍k)有限,佇特殊 (te̍k-sû)情形 (chêng-hêng)會使指派 (chí-phài)部長 (pō͘-tiúⁿ)𤆬頭 (Chhōa-thâu)的部長才是政府 (chèng-hú)的頭人。因為毋捌 (m̄-bat)政黨 (chèng-tóng) (soán)過半 (kòe-pòaⁿ)從佮今 (chêng-kah-taⁿ)的政府攏總 (lóng-chóng)是2 (tóng)以上組成 (cho͘-sêng)聯合 (liân-ha̍p)政府

總統,國會 (kok-hōe),部長,地方 (tē-hng)議會攏是4 (tang)改選 (kái-soán)1擺。

主要的政黨: 獨立黨,進步 (Chìn-pō͘)黨,社會 (Siā-hōe)民主 (Bîn-chú)聯盟,左派綠黨 (Chó-phài-le̍k-tóng),自由黨。

冰島無軍隊 (kun-tūi)

行政 (Hêng-chèng)[edit]

Sveitarfélög-landsvæði.png

冰島分做 (pun-chò)8个地區 (tē-khu) (landsvæði),下跤 (ē-kha)閣分做26个行政區 (hêng-chèng-khu) (往過 (éng-kòe)分23个 (koān),號做sýslur)。攏總有104个鄉鎮 (hiong-tìn)

人口[edit]

冰島本底 (pún-té)大概 (tāi-khài)無帶人, ()有嘛極加 (ke̍k-ke)幾的仔 (kúi-ê-á)Éire (tòa)佇遐 (目前並無 (pēng-bô)考古 (khó-kó͘)證據 (chèng-kì))。

冰島曾佮今 (chêng-kah-taⁿ)移民有限,人口差不多 (chha-put-to)攏是 (lóng-sī)早期Skandinavia移民的後代 (hiō-tāi)這个 (Chit-ê)特色 (te̍k-sek)表是 (piáu-sī)冰島人口特別色合 (sek-ha̍p)遺傳學 (ûi-thoân-ha̍k)方面的研究。

文化 (Bûn-hòa)[edit]

冰島人佇過去稱外連 (chheng-gōa-nî) (oa̍h)佇1个 (pháiⁿ)生存 (seng-chûn)環境 (khoân-kéng)當中。怹後來 (o̍h)會曉 (ē-hiáu)調整 (tiâu-chéng)組代 (chó͘-tē)的經濟模式 (bô͘-sek)適應 (sek-èng)冰島的挑戰 (thiau-chiàn)。這造成島民 (tó-bîn)態度 (thāi-tō͘)欽享 (khim-hióng)保守 (pó-siú),無願意 (gōan-ì)感覺 (kám-kak)本錢 (pún-chîⁿ)襯採 (chhìn-chhái)實驗 (si̍t-giām)幕險 (bō͘-hiám)

捌字率 (Bat-jī-lu̍t)99.9%。出版 (Chhut-pán) (gia̍h) (chiàu)人口比例 (pí-lē) (phēng),佇 (choân)世界是排頭前為 (thâu-chêng-ūi)冰島語 (Peng-tó-gú)保存 (pó-chûn)古早 (kó͘-chá) (Kó͘)Norse ()的特色。現代的冰島人 (佮Føroyar (lâng)) (iáu) (tha̍k)有捌青年前 (chheng-nî-chêng)的古Norse文獻 (bûn-hiàn)諾威人 (Lo̍k-ui-lâng)就無這个才調 (châi-tiāu)。怹的史詩 (sú-si) (saga) 記載 (kì-chài)12世紀的諾威佮冰島歷史。上有名聲 (miâ-siaⁿ)的現代作家 (chok-ka)Halldor Kiljan Laxness這位 (chit-ūi)Nobel文學 (Bûn-ha̍k)得種人 (tit-chióng-jîn)

冰島嘛保存Skandinavia以早 (í-chá)號名系統 (hē-thóng)。大部分人無 (sèⁿ) ()1个 (): 有1个出名 (chhut-miâ)查某 (cha-bó͘)歌星 (koa-chheⁿ)號做Björk GuðmundsdóttirBjörk (i)個人 (kò-jîn) (miâ)但是 (tān-sī)Guðmundsdóttir ()是伊的姓。 (He)意思 (ì-sù)是 "Guðmundur的查某囝 (cha-bó͘-kiáⁿ)",猶Guðmundur是老爸 (lāu-pē)個人的名。設使 (Siat-sú)Björk有兄弟 (hiaⁿ-tī),怹的名後壁 (āu-piah)定著是 (tiāⁿ-tio̍h-sī)Guðmundurson ("Guðmundur的查埔囝 (cha-po͘-kiáⁿ)")。所以冰島人通常 (thong-siông) (kiò)人的個人名,佇正式 (chèng-sek)場面 (tiûⁿ-bīn) (親像 (chhin-chhiūⁿ)國會廳 (kok-hōe-thiaⁿ)) 原仔是按呢。法律 (Hoat-lu̍t)規定 (kui-tēng)就用這个系統; 唯一 (î-it)例外 (lē-gōa)1913年進前 (chìn-chêng) () ()姓的彼寡 (hit-kóa)人佮怹的後代。查某人結婚 (kiat-hun)了後一般 (it-poaⁿ)過縮 (kè-siok)本名 (pún-miâ)

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. 地理教科書卷二. 中西地名錶. 

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Ísland