Gī-hōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

議會 (Gī-hōe) (議會) () (chi̍t) (ê)政府 (chèng-hú) (ê)立法 (li̍p-hoat)機關 (ki-koan)國家 (Kok-ka)的議會叫做 (kiò-chò)國會 (kok-hōe) (國會)。議會的會員 (hōe-oân)人民 (jîn-bîn)意見 (ì-kiàn)代表 (tāi-piáu)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (tùi)選舉 (soán-kí) (lâi)選出來的 (soán--chhut-lâi--ê)毋過 (m̄-koh) () (ū) (hōng)旨派的 (chí-phài--ê)。議會一般 (it-poaⁿ)權力 (koân-le̍k) (thang)宣戰 (soan-chiàn)何談 (hô-tâm)批准 (phoe-chún)外交 (gōa-kau)條約 (tiâu-iok)選出 (soán-chhut)政府,把免 (pà-bián)政府,被准 (phōe-chún)預算 (ū-soàn)等等 (téng-téng)有的 (Ū-ê)議會嘛有 (soán)國家的頭人 (thâu-lâng) (koân)