Man Tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Man Tó
Man島的旗仔
BritishIslesMan.png
Im-map.png

Man () (英語: Isle of ManManx (): Ellan Vannin) () ()Britain (kap)Éire島邊仔 (piⁿ-á) (ê)1 (ê)島嶼 (tó-sū) () (sǹg)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)的1部分 (pō͘-hūn) (I)府城 (hú-siâⁿ)Douglas (Manx語: Doolish)。

載代 (Chāi-tē)語言 (gí-giân)Manx語 (Gaelgy Ghaelg)。

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

(Khoàⁿ)[edit]