Hú-siâⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

干涉 (Kan-sia̍p) (chi̍t) (koá)所在 (só͘-chāi) (ê) (tìn) (chhiáⁿ) (khoàⁿ)府城鎮 (Hú-siâⁿ-tìn)

府城 (Hú-siâⁿ) ()古早 (Kó͘-chá)知府 (ti-hú) (知府),抑是 (ia̍h-sī)知州 (ti-chiu) (知州) 大人 (tāi-jîn) (kap) (i)辦公 (pān-kong)府衙 (hú-gê) (府衙) (siat) () (hiâ)城池 (siâⁿ-tî) (城池) (a̍h)城市 (siâⁿ-chhī) ()也敢 (iā-káⁿ)收府 (siu-hú)意思 (ì-sù)

一寡府城[edit]