Tìn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Tìn) (鎮) ()聚落 (chū-lo̍h) (ê) (chi̍t) (khoán)台語 (Tâi-gí)在來 (chāi-lâi)慣勢 (koàn-sì)一般 (it-poaⁿ) (khah) (hán) (tit) (ēng) "鎮" (leh)表示 (piáu-sī)聚落,是 (kóng) " (chng)" (ia̍h) "siâⁿ" (khah) (che)

"鎮" (chit) () () (ū) (chò)地方 (tē-hng)行政區 (hêng-chèng-khu)單位 (tan-uī),一般來講 (lâi-kóng) (siat)做鎮的所裁 (só͘-châi)人凱 (jîn-khái) ()城市 (siâⁿ-chhī)人口 (jîn-kháu) (chió)經濟 (keng-chè)活動 (oa̍h-tōng) ()