Chū-lo̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

聚落 (Chū-lo̍h) (聚落) (ia̍h)集落 (chi̍p-lo̍h) (集落), ()地理學 (tē-lí-ha̍k)統計 (thóng-kè),抑是考古 (khó-kó͘) (ê)研究 (gián-kiù) (kiam)工課 (khang-khòe)當中 (tang-tiong) (só͘) (kóng)人群 (jîn-kûn)做伙 (chò-hóe)生活 (seng-oa̍h)社里 (siā-lí)。聚落的寸尺 (chhùn-chhioh) (tùi)小型 (sió-hêng)庄頭 (chng-thâu) (kàu)大型 (tōa-hêng)城市 (siâⁿ-chhī)四圍 (sì-ûi)都會區 (to͘-hōe-khu)不等 (put-téng)

無仝款 (Bô-kâng-khoán)的聚落 (ū) () (kâng)用語 (iōng-gí) (thang)表示 (piáu-sī)比論 (pí-lūn)庄社 (chng-siā)雞市 (ke-chhī),城市 (téng) (khoán)總是 (chóng-sī) (chia)的用語 ()固定 (kò͘-tēng)意思 (ì-sù) (ta̍k)言語 (giân-gí)的仝 (lūi)語彙 (gí-lūi)加減 (ke-kiám)對同 (tùi-tâng)有時 (Ū-sî)行政 (hêng-chèng) (siōng) (ē)特別 (te̍k-pia̍t) (ūi) (ê)用語設計 (siat-kè)專門 (choan-bûn)定義 (tēng-gī)設定 (siat-tēng)行政抑地理 (tē-lí)界線 (kài-sòaⁿ) (lâi)區分 (khu-hun)聚落。

參閱 (Chham-oa̍t)[edit]