Chng-thâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
庄頭

庄頭 (Chng-thâu) (庄頭) () (lâng)鬥陣 (tàu-tīn)生活 (seng-oa̍h) (ê)所在 (só͘-chāi) () (thang)號做 (hō-chò)鄉社 (hiuⁿ-siā) (鄉社)。

台灣 (Tâi-oân)[edit]

詳細: 村里

村里 (Chhun-lí)台灣地勢 (tē-sì) (kip)行政區 (hêng-chèng-khu); 嘛是 (siāng)基層 (ki-chân)地方 (tē-hng)自治體 (chū-tī-thé)隸屬 (Lē-sio̍k) () (khu)縣轄市 (koān-hat-chhī) (tìn)的號做 () (里); 隸屬佇 (hiong)的號做 (chhun) (村)。村里下面 (ē-bīn) (koh) (ū) (lîn) (鄰) 的編組 (pian-cho͘) (Siat)村里長 (chhun-lí-tiúⁿ) (kap)村里幹事 (kàn-sū) (chi̍t) (ê)處理 (chhú-lí)行政 (hêng-chèng)事務 (sū-bū)。村里長 ()村里民 (chhun-lí-bîn)投票 (tâu-phiò)選舉 (soán-kí),村里幹事是鄉鎮 (hiong-tìn)區公所 (khu-kong-só͘)的行政公務員 (kong-bū-oân)

參閱 (Chham-oa̍t)[edit]