Tâu-phiò

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
美國 的投票

投票 (Tâu-phiò) (投票) ()團體 (thoân-thé)決定 (koat-tēng)代誌 (tāi-chì) (ia̍h)選舉 (soán-kí)認司 (jīn-sū) (ê)方法 (hong-hoat)

相關 (Siong-koan)[edit]